bt_l
 bg_r
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE
 

Škola vyučuje 1. až 9. ročník podle vzdělávacího programu Tvořivá škola.

Jako základní škola chceme žákům poskytovat základní vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim všeobecný přehled o ostatních oborech,v souladu se současnými trendy jim dát dobré základy cizích jazyků a seznámit je uživatelským způsobem práce na počítačích. Škola vyučuje anglický, ruský a německý jazyk.

Školu navštěvuje cca 530 žáků, kteří chodí do 23 tříd. Průměrná naplněnost je asi 25 žáků na třídu.  
   
Školní družina má 8 oddělení s kapacitou 210 žáků (0. až 3. třídy). Družina je otevřená  od 6.30  do 17 hodin.

Výuka v 1. třídě začíná v 7:55 a končí zpravidla v 11.40 hodin (1x týdně ve 12:35).

Učební plán 1.třídy
Český jazyk                    9 hodin
Matematika                     4 hodiny
Prvouka                           2 hodiny
Hudební výchova         1 hodina
Výtvarná výchova        1 hodina
Praktické činnosti        1 hodina
Tělesná výchova          2 hodiny
Anglický jazyk               1 hodina

 

Je vaše dítě připraveno na školu ?

Společenské předpoklady

-    má kamarádský postoj k ostatním a je přijímáno ostatními  dětmi,  nezaujímá  agresivní nebo  mučednický  postoj, když musí čelit  problémům,
-    umí se rozdělit s ostatními, není sobecké
-    je ochotno pomáhat doma i ve škole a je schopné plnit jednoduché úkoly
-    je spokojené, když si hraje se skupinou přátel
-    umí  si  zajistit  své  osobní  potřeby,  jako  například umytí a osušení rukou, použití  WC   se  všemi hygienickými  požadavky, používá příbor
-    když se nabízí nějaká nová činnost, je připraveno se zapojit
-    pokud jsou dány  pokyny, je srozuměno se jimi  řídit, je pozorné, poslouchá
-    umí   se  přiměřeně  rychle  obléknout a obout (včetně vázání tkaniček),   svoje místo a věci udržuje v pořádku

Fyzické předpoklady

-    umí si poradit s knoflíky, zipy a tkaničkami
-    má šikovné prsty, umí stříhat nůžkami, zvládne velkou tupou jehlu a nit,  umí  navlékat  korálky, umí i jiné  věci,  které patří k manuální zručnosti
-    umí chytit a hodit velký míč
-    umí udržet rovnováhu, když jde po zídce nebo kladině
-    umí poskočit
-    umí chvilku poskakovat na jedné nebo na druhé noze
-    není přehnaně nesoustředěné nebo apatické
-    je schopno dosáhnout levou rukou na své pravé ucho a obráceně

Psychické předpoklady

-    umí hovořit o nějaké nedávné  události či zážitku rozumně, s určitým stupněm plynulosti
-    má rádo příběhy a je schopné je poslouchat bez přílišných projevů neklidu
-    rozezná barvy a zná jejich názvy
-    zná své jméno a příjmení, orientuje se ve své rodině, popř. zná adresu bydliště
-    pamatuje si, o čem asi jsou jeho oblíbené pohádky
-    správně vyslovuje, artikuluje a vytváří věty docela plynule
-    umí nazpaměť některé dětské písničky a říkanky
-    projevuje touhu číst a zajímá se o knihy a o vše, co se dá číst, kreslené příběhy mu také docela vyhovují
-    zapojí se do her, které doma  hraje s ostatními dětmi, když začne hrát novou hru, jedná podle instrukcí                                                                                              

Spolupráce  rodiny  a  školy

-    jednotná výchova rodiny a školy
-    každodenní rozhovor o školní práci
-    důsledná kontrola pomůcek
-    dohled při psaní domácích úkolů
-    pravidelné návštěvy třídních schůzek
-    při obtížích žáka spolupracovat s třídním učitelem a  školním psychologem.

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - INFORMACE PRO RODIČE

Pokud žádáte o odklad školní docházky, podejte v den zápisu Žádost o odklad povinné školní docházky. S tou je třeba zároveń předložit:

1. doporučení  dětského lékaře nebo klinického psychologa 

2. doporučení příslušného školského poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologické poradny) .

O odkladu školní docházky Vám vydáme rozhodnutí.

V případě, že dítě pokračuje v docházce do MŠ, vyplňte Žádost o odklad školní docházky. Rozhodnutí Vám předáme co nejdříve - po jeho vyhotovení Vás budeme kontaktovat, že je připravené k vyzvednutí. Příští rok se dostavíte k zápisu znovu.

V případě, že máte zájem o docházku Vašeho dítěte do nultého ročníku, vyplňte Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy.   

Přednostně budou do přípravné třídy přijímáni spádoví žáci s odkladem školní docházky nebo jazykovou bariérou.

DODATEČNÝ ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - INFORMACE PRO RODIČE

Pokud žádáte o dodatečný odklad školní docházky, podejte žádost do 31. 12. příslušného školního roku, ve výjimečných případech do konce prvního pololetí (formulář Vám předá třídní učitel).

Pro vydání rozhodnutí o dodatečném odkladu povinné školní docházky je nezbytná žádost zákonných zástupců dítěte.

Zákon v tomto případě neuvádí povinnost odborného posouzení (zpráva pedagogicko-psychologické poradny nebo posouzení odborného lékaře). Jedná se však o výrazný zásah do práv dítěte (zákonných zástupců dítěte) navíc spojený s finanční náročností (odkladem se prodražuje školní docházka). Ředitel školy by proto měl zvážit, zda vydá rozhodnutí pouze na základě žádosti zákonných zástupců dítěte nebo své rozhodnutí podloží i odborným doporučením.

O dodatečném odkladu školní docházky Vám vydáme rozhodnutí.