bt_l
 bg_r
 

Projekty

2018/2019

Akce pořádané v rámci ŠPM – září / říjen 2018

I v letošním školním roce 2018/19 naše škola pokračuje ve školním plánu mobility (ŠPM), jehož cílem je dosažení bezpečného, zdravého a šetrného dopravování dětí do školy i ze školy tzn. pěšky, na kole, koloběžce, in – line bruslích nebo i MHD.

V rámci Evropského týdne mobility se naši žáci zúčastnili dne 18.9. akce pořádané na Plechárně – Bezpečná cyklistika a údržba kola. Akce byla pořádána v koordinaci s MČ P-14 a spolkem Auto*Mat. Žáci si nejenom zopakovali pravidla bezpečné jízdy na kole, ale měli také možnost si vyzkoušet i základní údržbu /opravu kola.

Z cykloakce pořádané 20.9., za spolupráce MČ P-14 a spolku Auto*Mat, byli naši žáci přímo nadšeni. Trasu dlouhou přes 12 km zvládli na kolech i koloběžkách se zápalem a navíc všem zúčastněným vyšlo i pěkné počasí. Děkujeme i dobrovolníkům z řad rodičů a MP, kteří se na akci rovněž podíleli.

V rámci ŠPM  vyhlásila naše škola soutěž „Zelené stopy“.

Soutěž bude odstartována v pondělí 1.10. a potrvá do pátku 12.10.2018.

Jak bude soutěž probíhat?

 • TU s žáky vytvoří evidenční tabulku, do které budou žákům zapisovat „zelené stopy.“
 • Žáci sbírají zelené stopy. Za každou cestu do školy nebo i ze školy uskutečněnou pěšky, na koloběžce, na skejtu, in- line bruslích nebo veřejnou dopravou, získá žák jednu zelenou stopu.
 • Žáci, kteří se nemohou dopravovat do školy jinak než autem, si mohou zasoutěžit v jiných aktivitách podle pokynů vyučujícího a s pomocí pracovních listů.

Pro využití ve výuce i pro samostatnou práci jsou připravené pracovní listy, jejichž prostřednictvím se žáci hravou formou seznamují s tématem kampaně. Za pomoci pedagogů přitom například poznávají, jak do školy cestují děti v různých částech světa, zjišťují výhody a nevýhody jednotlivých dopravních prostředků či zkoušejí, jak funguje skleníkový efekt.
 

Vyhodnocení soutěže proběhne v týdnu od 15.10. – 19.10. 2018.

 • Z každé třídy budou vyhodnoceni dva nejlepší žáci. Třídy soutěží i mezi sebou.
 • TU odevzdají za třídu celkový počet zapojených žáků a celkový počet nasbíraných stop + jména dvou nejlepších “sběračů“. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny!

Co nás čeká?

V měsíci listopadu 2018  bude opakovaně vyhlášena jednorázová akce na podporu pěší dopravy (vyhlášení dne, kdy se žáci - pokud možno, dopraví do školy nebo i ze školy pěšky popř. na koloběžce, kole, MHD). Současně v tomto měsíci bude probíhat TU testování dopravních znalostí žáků na obou vzdělávacích stupních.

V Praze dne 25.9. 2018                                     Ing. Iveta Vávrová /koordinátor za školu/

2017/2018

 

Akce "Bezpečné prázdniny".

Ve čtvrtek 14. června se žáci ZŠ Bří.Venclíků zúčastnili akce pořádané MČ Praha 7 "Bezpečné prázdniny". Na Výstavišti v Holešovicích se seznámili s vozovým vybavením orgánů integrovaného záchranného systému. Žáci měli možnost zdolat na kole vytýčenou jízdní dráhu s překážkami, vyzkoušet si masáž srdce při záchraně lidského života, poskytnutí základní PP při mimořádné události. S vojáky Krajského velitelství si také vyzkoušeli míření a střílení z pistolí na cíl. Prohlédli si mimo jiné širokou škálu reflexních prvků k zajištění bezpečnosti cyklistů i chodců v městské dopravě. Konaná přehlídka sborů integrovaného záchranného systému se dětem velice líbila, i počasí bylo přívětivé. Děti si odnesly spoustu nových poznatků, zážitků a informací.

 

Výtvarná soutěž DPP – "DPP očima dětí".

V kreativní celopražské soutěži na téma: "DPP očima dětí", vyhráli žáci 3.ročníků  krásné 1. místo. Ve čtvrtek 21.6. se všichni výherci zaslouženě svezli historickou dvounápravovou tramvají. Žáci byli z celé akce i z vítězství velice nadšeni. Více informací o této jízdě včetně fotografií, naleznete na internetových stránkách DPP - DP Kontakt.

Projektový týden na naší škole ( 23.4. – 27.4. 2018)

   

V rámci projektu BCŠ byl projektový týden spojen s další plánovanou akcí naší školy ke Dni Země.

Jak probíhal tento týden den po dni?

 • V pondělí 23.4. se dostavili členové spolku Auto*Mat, aby uskutečnili s vybranými třídami monitorování nebezpečných dopravních míst a situací v okolí naší školy.

Monitorování v okolí školy se zúčastnily třídy: 0. A, 1. ročníky, 2.A, 3.A , 5.C, 7.A.

Rovněž se dostavili i pracovníci Oddělení prevence Městské Policie hl. města Prahy, kteří žáky 1. stupně (třídy, které se nezúčastnily monitorování) poučili na téma dopravní výchovy. Menší žáci byli poučeni o základních dopravních značkách, správném přecházení silnice, důležitých telefonních číslech…starší žáci potom o bezpečném pohybu na kole, koloběžce, správné výbavě kola, první pomoci při úrazu apod.

Uskutečnila se i informační schůzka p. Ing. Syrového s žáky 2. stupně, kdy byly vytvořeny pracovní skupiny pro 2. kolo monitorování dopravního provozu v okolí školy. Druhé kolo monitorování bylo stanoveno na středu 25.4.

 • V úterý 24.4.  proběhla cykloakce pod záštitou spolku Auto*Mat.

Přihlášeni žáci se dostavili na 8.hod. s kolem a ochrannou helmou před školu. Na zahradě školy si nejprve žáci ověřili správné vybavení svého kola, poté následovala vyjížďka po okolí školy.

Opět nás navštívili i pracovníci Oddělení prevence Městské Policie hl. města Prahy, aby zbývající třídy neproškolené programem dopravní výchovy proškolili. Jednalo se o třídu 5. A, B.

V odpoledních hodinách se sešli učitelé naší školy, kteří vyučují dopravní výchovu, VKZ, VKO, na školení - téma Udržitelné město. Konkrétně zde byly i zodpovězeny dotazy týkající se naší Prahy 14 a učitelům se dostalo i několik zajímavých podnětů pro výuku.

 • Ve středu 25.4. se v 7 hod. ráno sešli žáci a učitelé, kteří se přihlásili na ranní monitorování provozu. Monitorování probíhalo na 7 stanovištích v okolí školy. Pracovní skupiny monitorovaly dopravní situaci v čase od 7.15hod. – 8.15hod., odpoledne potom od 13.00hod.- 14.30hod.

Žáci pod dozorem pedagogů zapisovali do připravených tabulek počty nejenom projíždějících aut, ale i počet chodců, počet dopravních přestupků apod.

Záznamy z monitorování byly pořízeny i ze střechy naší školy.

Výstupy budou jistě zajímavé!

 • Čtvrtek 26.4. V rámci projektového týdne se naše škola zúčastnila „Dne Země“ Prahy 14. Náš stánek byl zaměřen tematicky k projektu „Bezpečné cesty“. Děti z mateřinek i ze základních škol si mohly vyzkoušet své znalosti z dopravní výchovy v testu z dopravních situací a značek či si zahrát velkou stolní hru vyrobenou žáky 3. ročníků
 • Na poslední den projektového týdne tj. 27.4. si  učitelé 2. stupně  připravili pro žáky tyto aktivity:

ČJ    -  Balada o cestě do školy

VKZ - První pomoc není věda

VV    - Auťáci – realistická malba dopravních prostředků

 Ma   - Statistické šetření hustoty provozu vozidel v okolí školy

 TV   - Napříč Rajskou Zahradou a Kyjemi, cyklovýlet s bratry Weiserovými

 AJ    - Fotokniha, PRČ - Cycling Drawstring Backpack(výroba batůžku   

            z látky)

 VKO - návštěva letiště

V tento den se žáci 2. stupně rozdělili do několika skupin dle zájmu žáků o nabízené aktivity. Někteří žáci se zapojili do měření hustoty provozu před školou, jiní se vydali na cyklovýlet do ZOO parku v Radonicích, další se vydali na procházku mapující okoli Prahy 14, vyráběli cyklobatůžky ze starých triček, učili se poskytnout první pomoc, vytvářeli baladu na téma „ Bezpečná cesta do školy“ či strávili den se štětcem a suchými pastely.

Projektový týden naše žáky nejenom velice bavil, ale poskytl žákům i důležité informace a lepší orientaci v blízkém okolí naší školy. Někteří z nich objevili i zálibu v jízdě na kole nebo si dokonce na cykloakci kolo pořídili.

Projektovým týdnem ale naše doprovodné akce v rámci BCŠ nekončí!

V měsíci květnu:

- opět pokračujeme v rozhlasové soutěži Hurvínkův semafor,

- navštíví nás pracovníci Oddělení prevence Městské Policie hl. města Prahy, tentokrát s preventivním programem Bezpečně v každém ročním období (pro 1.a 2.ročníky), Mimořádné situace (8. a 9.ročníky),

-29.5. se třída 0. A, 1. ročníky a ŠD zúčastní vítání cykloobčánků.

V měsíci červnu se naši žáci těší na akci Bezpečné prázdniny na Výstavišti v Holešovicích, kde se nám představí sbory integrovaného záchranného systému (14.6.).

V Praze dne 4.5. 2018                          Ing. Vávrová / koordinátor za školu/

 

Bezpečné cesty do školy - doprovodné aktivity  leden – červen 2018:

15.1. byli učitelé naší školy seznámeni s plánem doprovodných aktivit a s jejími termíny:

 • 16.1.- 31.1. výtvarná soutěž o nejlepší nástěnku na dopravní téma /nástěnka na chodbě každého patra naší školy, info a výzdoba u šaten naší školy i ve třídách/
 • 16.1. - 31.1. testování dopravní znalosti žáků 1.a 2. stupně /z každého ročníku oceníme 5 nejlepších/, 25.1. ŠD - přednáška MP pro žáky na téma Bezpečné cesty do školy
 • únor - zapojení tématu udržitelné dopravy do výuky, výstupy T: 19.2. - 23.3.
 • únor až duben - Muzeum Policie ČR: Pohádkový semafor /představení pro žáky 1. a 2. tříd/, Kolo tety Berty /pro žáky 3. a  4. ročníků /
 • únor - květen dopravní rozhlasová soutěž pro žáky 1. i 2. stupně, na konci každého  měsíce vyhodnocení
 • březen, duben, květen, červen - dopravní hřiště, preventivní přednášky MP na     dopravní téma a poskytnutí PP (20.4. přednášky dopravní výchovy ( 0 A. , 1. ročníky, 2. A + 4. A,B )
 • 16.3. Schoolmanie – jízda na kolech, koloběžkách
 • Bezpečné prázdniny t: 14.6. (preventivně bezpečnostní akce)
 • duben – projektový týden 23.4. – 27.4. (ve spolupráci se spolkem AutoMat, pí Melingerovou a MP hl. m.Prahy):
 • 23.4. monitorování okolí školy, přednášky dopravní výchovy ( 2. B, C + 3.ročníky, 4.D), odpoledne školení pedagogů
 • 24.4. přednášky dopravní výchovy ( 5.ročníky), cykloakce, odpoledne školení  pedagogů
 • 25.4. druhé kolo monitorování dopravní situace  v okolí školy.
 • 26.4. stánek s dopravní tématikou ke Dni Země (22.4.)
 • 27.4. projektový týden bude ukončen akcemi– výstupy začlenění tématu udržitelné dopravy 2.stupně tj. o:
 1. cyklovýlet cca 25 km- bezpečnost jízdy na kole, značky, pravidla silničního provozu
 2. ČJ - balada o cestě do školy  - připomenutí žánru klasická a moderní balada (Erben, Bezruč), debata o nebezpečných situacích při cestě do školy, samostatná skupinová tvorba
 3. Prč - První pomoc není věda - poskytnutí první pomoci v rámci dopravních situací
 4. VV - dopravní prostředky v proměnách doby - realistická malba dopravních prostředků - akryl, suchý pastel
 5. AJ+VV - Cycling Drawstring Backpack Cíl aktivity: DIY - vyrob si sám...  - výroba batůžku s reflexními prvky - pokyny v AJ
 6. M - Statistické šetření hustoty provozu vozidel v okolí školy – proběhne venku. Vyhodnocení  pozorovaných údajů, sestavení grafů, atd. – proběhne ve škol

V každé aktivitě budou žáci od 6. do  9. ročníků.

Zhodnocení projektového týdne, v dalším týdnu potom ocenění nejlepších.

Pomoc při hodnocení výsledků soutěží, vyhlášení výsledků a předání cen - sl. Mauer, žák Boršoš.

 • ŠD – maketa okolí školy, vědomostní soutěž, výtvarná soutěž, vycházka s poznáváním dopravních značek a dopravních situací – průběžně leden – červen.

Iveta Vávrová /koordinátor projektu BCŠ za školu/

BCŠ – doprovodné aktivity.

  

Doprovodné aktivity na naší škole (v rámci projektu Bezpečné cesty do školy) jsou v plném proudu.16.3. vystoupili v naší tělocvičně profesionální sportovci, aby předvedli našim žákům jízdu na kole/koloběžce na rampách. Žáci si následně mohli sami vyzkoušet jízdu přes jednoduché překážky, a dále soutěžili ve sjíždění slalomu. Nechybělo ani poučení, jak důležitá je cyklistická helma a správné vybavení kola.

Co se dělo v jednotlivých ročnících?

1. ročníky společně s přípravnou třídou podnikly vycházku do blízkého okolí školy. Na vycházce žáci soutěžili v poznávání dopravních značek, soustředili se na nebezpečná místa, kde je potřeba zvýšit opatrnost. S pomocí aktivních rodičů vyrobili žáci funkční semafor, který použili při pohybové hře Křižovatka.

2. ročníky prožily na dopravní téma celý projektový týden. Společnou četbou Ferda v autoškole, si žáci upevnili znalost základních dopravních značek, důležitá telefonní čísla, správný pohyb na chodníku, silnici, význam reflexních prvků a nechybělo ani zábavné luštění hádanek. Proběhla výtvarná soutěž zaměřená na reflexní prvky. Na společné vycházce v okolí školy si žáci společně zakreslili do mapy nejen prošlou trasu, ale i  nebezpečná místa.

3. ročníky v rámci projektu "Bezpečné cesty do školy" vyrobily společenskou hru. Cílem hry je dostat se od startu (bod v sídlišti) do cíle - do školy. Po cestě na hráče čeká 16 úkolů a otázek na dopravní téma. Žáci vyrobili krásnou maketu naší školy a blízkého okolí.

4. ročníky využily k procvičení a upevnění dopravní výchovy interaktivní tabuli a stránky www.skodahrou.cz Navštívili divadlo “Kolo tety Berty“ v muzeu policie ČR. Nechyběla ani vědomostní  nebo výtvarná soutěž na téma první dopravní prostředky nebo historie pražské městské dopravy.

5. ročníky

Žáci se v rámci vyučování zúčastnili tří hodin projektové dopravní výchovy:

Hlavní byla tři témata - nebezpečí, které nám na ulici hrozí; chodec - chování, pravidla a povinnosti; cyklista - chování, pravidla, povinnosti a výbava. Práce probíhala ve skupinkách, nechyběla vzájemná diskuze a soutěže. Nakonec žáci u tabule pro spolužáky vzájemně připravovali modelové dopravní situace a vzájemně se z nich zkoušeli (křižovatky, pořadí jízdy atd.). Další akce proběhla v rámci vlastivědy - Z knihy Proč a Jak od Joe Kaufmana jsme si společně přečetli, jaké dopravní prostředky známe, jak funguje kolo, auto či vlak. Každý z žáků si vylosoval svůj dopravní prostředek, kterým se stal a ostatním ho pantomimicky předváděl. Veškerá tato práce bavila a všichni se dozvěděli něco nového.

Průběžně probíhá na naší škole i rozhlasová soutěž na dopravní téma Hurvínkův semafor.

Tyto doprovodné aktivity mají našim žáků nejenom upevnit dopravní znalosti a naučit je aktivnímu ohleduplnému chování v dopravních situacích, ale především zvýšit jejich bezpečnost při cestě do školy.

fotogalerie zde

Iveta Vávrová /koordinátor projektu BCŠ za školu/  23.3.2018

Projekt Školního plánu mobility aneb Bezpečné cesty do školy

Bezpečné cesty do školy aneb Školní plán mobility - Praha 14.

ZŠ Bří. Venclíků 1140, Praha 14, byla vybrána pro účast v projektu Bezpečné cesty do školy. Tento projekt se snaží o zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí školy. Program začal běžet v měsíci říjnu 2017 a potrvá až do měsíce srpna 2018. Do projektu jsou začleněni nejenom učitelé a žáci školy, ale také rodiče a zástupci místní samosprávy a dopravní experti. V měsíci prosinci proběhl mezi žáky, rodiči a zaměstnanci školy dotazníkový průzkum. Cílem tohoto průzkumu bylo zmapovat nejméně bezpečná dopravní místa v okolí školy, popsat rizikové dopravní faktory a také zjistit, jak by se naši žáci rádi do školy dopravovali. Samotný projekt zahrnuje i různé doplňkové aktivity, které by měly žáky vést k získání a upevnění vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, také k úctě a odpovědnosti za své zdraví i zdraví jiných.

Jako součást doplňkových aktivit plánujeme uskutečnit i praktickou výchovu žáků na dopravním hřišti, správné poskytnutí PP, popř. ukázku vhodné údržby kola/koloběžky.

V rámci tématu udržitelné dopravy nebude chybět ani odborné proškolení pedagogů.

Podrobné informace o průběhu uvedeného projektu je možné sledovat na stránkách:

http://nadacepartnerstvi.cz/Verejny-prostor-a-doprava/Bezpecne-cesty-do-skoly/Praha-14, které jsou pravidelně aktualizovány.

 

více o projektu zde: stáhnout dokument

vstupní seminář o projektu:stáhnout dokument

Dotazníky k projektu Bezpečné cesty:

základní informace k projektu: stáhnout dokument

dotazník pro rodiče a zaměstnance: stáhnout dokument

dotazník pro žáky: stáhnout dokument

V Praze dne 19.1.2018                                                Ing. Iveta Vávrová /koordinátor za školu/

 

 

Operační pogram Výzkum, vývoj a vzdělávání

Škola je zapojena do projektu Personální podpora ZŠ, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004490, Operační pogram Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské skoly do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Ovoce a mléko  do škol

 

Integrace cizinců na MČ Praha 14 - 2017

 

 

2016/2017

Aktivní školy

 

Pohybově - vzdělávací program zaměřený na prevenci obezity, rozvoj pohybových schopností a dovedností s důrazem na zdravý životní styl a aktivní způsob života žáků pražských základních škol. Cílem projektu Aktivní školy je motivovat žáky k pohybu a dodržování správných stravovacích návyků. Projekt zaštiťuje Florbalová škola Bohemians ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy.

dívka

 

2015/2016

 

Ovoce do škol

Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2015

Emergentní program Ministerstva vnitra

 

Rozvojový programu MŠMT - Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí.

 

2014/2015

Ovoce do škol

Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2014

Emergentní program Ministerstva vnitra

 

Rozvojový programu MŠMT - Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí.

2013/2014

Ovoce do škol

V tomto školním roce opět pokračujeme v tomto projektu.

 

Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2014

V tomto roce nám byly přiděleny finanční prostředky z tohoto programu.

Účelem tohoto rozvojového programu je poskytnout finanční prostředky na rok 2014 určené na nenárokové složky mezd/ platů a motivačních složek platů/ mezd (dále jen „motivační složky platů a mezd“) pedagogických pracovníků v souvislosti se vzděláváním dětí a žáků se sociálním znevýhodněním a/ nebo dětí a žáků se zdravotním znevýhodněním.

 

Emergentní program Ministerstva vnitra

V letošním školním roce pokračujeme úspěšným projektem, jehož cílem je vytvářet vhodné podmínky pro začlenění žáků cizinců do školního kolektivu.

 

Rozvojový programu MŠMT - Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí.

 

Letos poprvé probíhá projekt na podporu českého jazyka pro žáky - cizince. V rámci tohoto projektu proběhl i multikulturní den, do kterého formou projektového vyučování byli zapojení téměř všichni žáci naší školy.

Finanční prostředky se nám podařilo získat i na příští rok.

2012/2013

 

Ovoce do škol

Naše  škola se již čtvrtým rokem účastní projektu Ovoce do škol, v rámci kterého je našim žákům  1. – 5. ročníku dodáváno   z d a r m a    čerstvé ovoce, zelenina či 100% džusy.  Cílem projektu je vytvářet lepší stravovací návyky u dětí, bojovat proti narůstající dětské obezitě a podporaovat zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí.

Rozvojový program MŠMT

Podali jsme žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2013".
Žádost podáváme již potřetí, doposud nám nebyly přiznány žádné finanční prostředky z tohoto rozvojového programu.

 

Rozvojový program MŠMT

Podali jsme žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí na rok 2013.“

 

Starší projekty

Projekt PŠP

Naše škola byla zapojena do projektu PŠP v rámci projektu JPD3. V Praze bylo zapojeno celkem 13 škol a pouze obvod Praha 14 měl zapojeny 2 základní školy - kromě nás ještě ZŠ Gen. Janouška. Zahájení projektu: 1. 4. 2006 Ukončení projektu: 31. 8. 2008 Celkové náklady projektu: 14 210 507 Kč Z těchto nákladů se hradily částečně úvazky speciálních pedagogů a školních psychologů, dále zařízení a vybavení školy (PC + software a diagnostické nástroje) v hodnotě 48 tis. Kč a spotřební zboží a materiál (kancelářské potřeby apod.) v hodnotě 58 tis. Kč. Projekt řídil a koordinoval širší řídící tým, složený z ředitelů zapojených škol, zástupce IPPP ČR a zástupců MHMP Praha. Cílem projektu bylo vytvoření komplexního systému poradenské podpory vzdělávání a kariérového rozhodování žáků základních a středních škol a škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpora se vztahovala na projektování a případné korekce vzdělávací a profesní dráhy, na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na prevenci školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem Hlavního města Prahy. Projekt byl ukončen podle plánu, v současné době probíhá na MHMP jeho vyhodnocování.

Projekt prevence

V současné době se chýlí ke konci první programy realizované v rámci „Programu primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách“. Tyto první programy pro žáky 4. – 8. tříd jsou zaměřeny na seznámení se dětí s lektory a naopak, spolupráci ve skupině a komunikaci ve skupině. Toto seznámení, stejně jako později další probíraná témata, probíhá formou interaktivních her. Cílem prvního setkání je navázat funkční vztah lektorů se třídou, zmapovat klima ve třídě jako východisko pro další preventivní práci v dané třídě. Lektoři Prospe o.s. na začátku školního roku navštívili třídní schůzky. Účelem této návštěvy bylo informovat rodiče o programech primární prevence, o jejich obsahu a cíli a představit přestavit pracovníky, kteří budou v přímém kontaktu s dětmi. Lektoři v průběhu prvního pololetí založili ve škole nástěnku, kde se pravidelně objevují aktuální informace o průběhu programů primární prevence. Mimo to zde děti nacházejí kontaktní údaje o organizacích, sídlících na území MČ P14, které poskytují volnočasové aktivity. Rodiče pak na nástěnce mohou najít kontakty na zařízení poskytující poradenské a terapeutické služby (jedná se zejména o problematiku výchovy a vzdělávání dětí, respektive kde hledat pomoc při výchovných či vzdělávacích problémech dítěte). Vzhledem ke známému problému vysoké rozvodovosti (na 100 sňatků připadá cca 65 rozvodů) je na nástěnce uveden i kontakt na poradnu pro rodinu a mezilidské vztahy. Rodiče se mohou obracet i na poradenské služby občanského sdružení Prospe, kde je kontaktní osobou Mgr. Radek Markus (tel.:737 455 451). Velmi důležitou součástí preventivního působení na děti je informovanost a schopnost dobré komunikace o drogách u jejich nejbližšího okolí, zejména u rodičů. Proto Prospe o.s. připravila pro rodiče besedu na téma „Co dělat, aby mé dítě nebralo drogy?“. Beseda se uskuteční 13.1. 2009 od 16.45h ve školní jídelně. Pro bližší představu uvádíme tématickou osnovu besedy. „Co dělat, aby mé dítě nebralo drogy?“ Děti, obvykle v období dospívání, mají velkou tendenci experimentovat s návykovými látkami. Experimentům se nevyhne drtivá většina dospívajících lidí a výchova v rodině samotnému faktu experimentu málokdy zabrání. I tam, kde je dobré rodinné klima a všechny podmínky pro plnohodnotné dětství, patří pokusy s drogami k častým způsobům objevování možností fyzické a psychické stránky člověka. Rodiče zpravidla těmto pokusům nedokáží zabránit, ale včasným racionálním a informovaným zásahem mohou zamezit rozvinutí experimentu v problematické užívání a snížit nebo úplně vyloučit negativní psychické, fyzické i sociální následky. Beseda „Co dělat, aby mé dítě nebralo drogy?“ proto nabízí jak praktické informace o drogách včetně možností včasného rozpoznání experimentu, tak i základní pravidla pro smysluplnou komunikaci s experimentujícím dítětem. Osnova: 1. legendy a fámy o drogách 2. nutnost dělení drog podle různých kritérií: podle rizikovosti (s přijatelným rizikem, s nepřijatelným rizikem, různé mezistupně /dříve měkké a tvrdé/; úvaha o zařazení alkoholu), podle přístupu zákona (legální, nelegální – úvaha o společenské intuici, která vnímá nelegální jako smrtelné a legální jako bezpečné, což není vždy pravda – diskuse o rozdílu mezi marihuanou a alkoholem), podle aktuálních účinků (tlumivé, stimulační, halucinogenní – různé typy závislostí) 3. rozdíl mezi závislostí a návykem, některé společensky přijatelné a některé společensky nepřijatelné návyky (gambling, mobilní telefony, počítačové hry, pornografie, televize, sport, společenské postavení,…) 4. méně známá fakta o alkoholu a nikotinu, srovnání jejich rizikovosti s nelegálními drogami (srovnání závislosti na nikotinu a závislosti na heroinu, alkoholismus a jeho destruktivní následky,…) 5. zdravotní, sociální a právní následky užívání nelegálních drog podle jednotlivých typů 6. pozorovatelné známky zneužívání nelegálních drog; varování před přeceňováním fyzických známek a úvaha o podobnosti některých sociálních známek zneužívání nelegálních drog a těžším průběhem puberty a postpubertálního období 7. technická stránka testů na přítomnost drog v organismu - výhody a nevýhody; varování před představou, že test něco opravdu dokáže či dokonce vyřeší 8. různé možnosti smysluplných reakcí na zneužívání ilegálních, ale i 8. některých legálních drog potomkem či studentem; neexistuje žádný vždy funkční vzor 9. právní informace: co je trestné v oblasti drog, jak se právně bránit uživateli v rodině či ve škole 10. kontakty a možnosti odborné pomoci

Učitel činnostního učení v Praze

Projekt „Učitel činnostního učení v Praze“ navazuje na projekt Tvořivá škola - vzdělávací střediska činnostního učení v Praze, který byl realizován v rámci 1. výzvy programu JPD 3. Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu.„Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“ Hlavními cíli projektu - navázat na výše uvedený projekt realizovaný v rámci JPD3 - posílit síť spolupracujících tvořivých škol - zvýšit kvalitu vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze - prohloubit odbornou kvalifikaci učitelů podpořených projektem realizovaným v programu JPD3. Východiska projektu Program Tvořivá škola staví na odkazu J. A. Komenského a české prvorepublikové reformní pedagogiky, potvrzené nejnovějšími výzkumy z oblasti dětské psychologie. Nejedná se o nový experiment, ale o předávání mnohaletou učitelskou praxí ověřených metod a postupů, které vedou k rozvoji komunikace, myšlení a pozitivního vztahu žáků k druhým lidem, ke společnosti a kultuře. Projekt tak řeší hlavní nedostatky zjištěné v oblasti základního školství, kterými jsou nízká aktivita žáků ve vyučování, nedostatečné osvojování si životních kompetencí žáky a jednostranně paměťové pojetí vzdělávání. Předmět projektu Tvořivá škola - „Učitel činnostního učení v Praze“ je projektem, jehož cílem je zkvalitňování vzdělávání na pražských základních a středních školách. Pedagogickým pracovníkům projekt pomůže s tvorbou a zejména s praktickou náplní nových školních programů. Bude je motivovat k modernímu a efektivnímu způsobu výuky. Projekt je zaměřen na učitele 2. stupně a vedoucí pracovníky základních a středních škol. Kurzy pořádané v rámci projektu povedou výhradně učitelé z praxe, kteří mají s činnostním učením dlouhodobé pozitivní zkušenosti. Sdružení Tvořivá škola, které projekt realizuje, vybralo ke spolupráci na projektu 5 základních škol z Prahy. Obsah projektu Základním principem šířené metodiky je nabývání nových poznatků žáky názorně, vlastní činností a prožíváním a souběžný rozvoj myšlení, komunikace a sociálních vazeb žáků. Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích, které přináší každodenní život, a tak má pro žáky osobní smysl. Zvlášť důležitou úlohu plní činnostní učení v oblasti rozvoje tzv. operačního myšlení. Je tomu tak proto, že základem myšlenkových operací je abstrakce vycházející s materiální činnosti s předměty (nikoli abstrakce vycházející ze samotných vjemů nebo názorných představ). Velkou výhodou činnostního učení také je, že není určeno pouze úzkému okruhu žáků. Díky aktivnímu zapojení všech žáků do výuky vede k přirozené integraci jak žáků nadaných, tak žáků se speciálními potřebami učení. Tvořivá škola klade důraz hlavně na činnostní výuku technických předmětů a anglického jazyka. V rámci mezipředmětových vztahů však program zasahuje i do všech dalších oblastí základního vzdělávání.

Kurzy českého jazyka pro cizince (školní rok 2010/2011)

Kurzy českého jazyka pro žáky – cizince a jejich rodiče budou probíhat v rámci Emergentního projektu Ministerstva vnitra, kterého se naše škola zúčastnila a tím zajistila bezplatné kurzy ( u žáků - cizinců doučování) z českého jazyka. logo Doučování žáků – cizinců: 1. stupeň ZŠ - bude probíhat ve čtvrtek 13:15 – 14:00 hod. a v pátek 12:30 – 13:15 hod. v učebně III.A……………pí. uč. Dana Červená Doučování žáků – cizinců: 2. stupeň ZŠ - bude probíhat v úterý a ve čtvrtek 7:00 – 7:45 hod. v učebně č. 222…………pí.uč. Radka Krejzová Kurzy českého jazyky pro rodiče žáků – cizinců - bude probíhat v pondělí 17:00 – 18:30 hod. v učebně č. 223…………pí.uč. Marcela Kosteasová