bt_l
 bg_r
 

Projekty

 

2017/2018

Projekt Školního plánu mobility aneb Bezpečné cesty do školy

Bezpečné cesty do školy aneb Školní plán mobility - Praha 14.

ZŠ Bří. Venclíků 1140, Praha 14, byla vybrána pro účast v projektu Bezpečné cesty do školy. Tento projekt se snaží o zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí školy. Program začal běžet v měsíci říjnu 2017 a potrvá až do měsíce srpna 2018. Do projektu jsou začleněni nejenom učitelé a žáci školy, ale také rodiče a zástupci místní samosprávy a dopravní experti. V měsíci prosinci proběhl mezi žáky, rodiči a zaměstnanci školy dotazníkový průzkum. Cílem tohoto průzkumu bylo zmapovat nejméně bezpečná dopravní místa v okolí školy, popsat rizikové dopravní faktory a také zjistit, jak by se naši žáci rádi do školy dopravovali. Samotný projekt zahrnuje i různé doplňkové aktivity, které by měly žáky vést k získání a upevnění vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, také k úctě a odpovědnosti za své zdraví i zdraví jiných.

Jako součást doplňkových aktivit plánujeme uskutečnit i praktickou výchovu žáků na dopravním hřišti, správné poskytnutí PP, popř. ukázku vhodné údržby kola/koloběžky.

V rámci tématu udržitelné dopravy nebude chybět ani odborné proškolení pedagogů.

Podrobné informace o průběhu uvedeného projektu je možné sledovat na stránkách:

http://nadacepartnerstvi.cz/Verejny-prostor-a-doprava/Bezpecne-cesty-do-skoly/Praha-14, které jsou pravidelně aktualizovány.

 

více o projektu zde: stáhnout dokument

vstupní seminář o projektu:stáhnout dokument

Dotazníky k projektu Bezpečné cesty:

základní informace k projektu: stáhnout dokument

dotazník pro rodiče a zaměstnance: stáhnout dokument

dotazník pro žáky: stáhnout dokument

V Praze dne 19.1.2018                                                Ing. Iveta Vávrová /koordinátor za školu/

 

 

Operační pogram Výzkum, vývoj a vzdělávání

Škola je zapojena do projektu Personální podpora ZŠ, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004490, Operační pogram Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské skoly do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Ovoce a mléko  do škol

 

Integrace cizinců na MČ Praha 14 - 2017

 

 

2016/2017

Aktivní školy

 

Pohybově - vzdělávací program zaměřený na prevenci obezity, rozvoj pohybových schopností a dovedností s důrazem na zdravý životní styl a aktivní způsob života žáků pražských základních škol. Cílem projektu Aktivní školy je motivovat žáky k pohybu a dodržování správných stravovacích návyků. Projekt zaštiťuje Florbalová škola Bohemians ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy.

dívka

 

2015/2016

 

Ovoce do škol

Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2015

Emergentní program Ministerstva vnitra

 

Rozvojový programu MŠMT - Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí.

 

2014/2015

Ovoce do škol

Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2014

Emergentní program Ministerstva vnitra

 

Rozvojový programu MŠMT - Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí.

2013/2014

Ovoce do škol

V tomto školním roce opět pokračujeme v tomto projektu.

 

Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2014

V tomto roce nám byly přiděleny finanční prostředky z tohoto programu.

Účelem tohoto rozvojového programu je poskytnout finanční prostředky na rok 2014 určené na nenárokové složky mezd/ platů a motivačních složek platů/ mezd (dále jen „motivační složky platů a mezd“) pedagogických pracovníků v souvislosti se vzděláváním dětí a žáků se sociálním znevýhodněním a/ nebo dětí a žáků se zdravotním znevýhodněním.

 

Emergentní program Ministerstva vnitra

V letošním školním roce pokračujeme úspěšným projektem, jehož cílem je vytvářet vhodné podmínky pro začlenění žáků cizinců do školního kolektivu.

 

Rozvojový programu MŠMT - Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí.

 

Letos poprvé probíhá projekt na podporu českého jazyka pro žáky - cizince. V rámci tohoto projektu proběhl i multikulturní den, do kterého formou projektového vyučování byli zapojení téměř všichni žáci naší školy.

Finanční prostředky se nám podařilo získat i na příští rok.

2012/2013

 

Ovoce do škol

Naše  škola se již čtvrtým rokem účastní projektu Ovoce do škol, v rámci kterého je našim žákům  1. – 5. ročníku dodáváno   z d a r m a    čerstvé ovoce, zelenina či 100% džusy.  Cílem projektu je vytvářet lepší stravovací návyky u dětí, bojovat proti narůstající dětské obezitě a podporaovat zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí.

Rozvojový program MŠMT

Podali jsme žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2013".
Žádost podáváme již potřetí, doposud nám nebyly přiznány žádné finanční prostředky z tohoto rozvojového programu.

 

Rozvojový program MŠMT

Podali jsme žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí na rok 2013.“

 

Starší projekty

Projekt PŠP

Naše škola byla zapojena do projektu PŠP v rámci projektu JPD3. V Praze bylo zapojeno celkem 13 škol a pouze obvod Praha 14 měl zapojeny 2 základní školy - kromě nás ještě ZŠ Gen. Janouška. Zahájení projektu: 1. 4. 2006 Ukončení projektu: 31. 8. 2008 Celkové náklady projektu: 14 210 507 Kč Z těchto nákladů se hradily částečně úvazky speciálních pedagogů a školních psychologů, dále zařízení a vybavení školy (PC + software a diagnostické nástroje) v hodnotě 48 tis. Kč a spotřební zboží a materiál (kancelářské potřeby apod.) v hodnotě 58 tis. Kč. Projekt řídil a koordinoval širší řídící tým, složený z ředitelů zapojených škol, zástupce IPPP ČR a zástupců MHMP Praha. Cílem projektu bylo vytvoření komplexního systému poradenské podpory vzdělávání a kariérového rozhodování žáků základních a středních škol a škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpora se vztahovala na projektování a případné korekce vzdělávací a profesní dráhy, na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na prevenci školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem Hlavního města Prahy. Projekt byl ukončen podle plánu, v současné době probíhá na MHMP jeho vyhodnocování.

Projekt prevence

V současné době se chýlí ke konci první programy realizované v rámci „Programu primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách“. Tyto první programy pro žáky 4. – 8. tříd jsou zaměřeny na seznámení se dětí s lektory a naopak, spolupráci ve skupině a komunikaci ve skupině. Toto seznámení, stejně jako později další probíraná témata, probíhá formou interaktivních her. Cílem prvního setkání je navázat funkční vztah lektorů se třídou, zmapovat klima ve třídě jako východisko pro další preventivní práci v dané třídě. Lektoři Prospe o.s. na začátku školního roku navštívili třídní schůzky. Účelem této návštěvy bylo informovat rodiče o programech primární prevence, o jejich obsahu a cíli a představit přestavit pracovníky, kteří budou v přímém kontaktu s dětmi. Lektoři v průběhu prvního pololetí založili ve škole nástěnku, kde se pravidelně objevují aktuální informace o průběhu programů primární prevence. Mimo to zde děti nacházejí kontaktní údaje o organizacích, sídlících na území MČ P14, které poskytují volnočasové aktivity. Rodiče pak na nástěnce mohou najít kontakty na zařízení poskytující poradenské a terapeutické služby (jedná se zejména o problematiku výchovy a vzdělávání dětí, respektive kde hledat pomoc při výchovných či vzdělávacích problémech dítěte). Vzhledem ke známému problému vysoké rozvodovosti (na 100 sňatků připadá cca 65 rozvodů) je na nástěnce uveden i kontakt na poradnu pro rodinu a mezilidské vztahy. Rodiče se mohou obracet i na poradenské služby občanského sdružení Prospe, kde je kontaktní osobou Mgr. Radek Markus (tel.:737 455 451). Velmi důležitou součástí preventivního působení na děti je informovanost a schopnost dobré komunikace o drogách u jejich nejbližšího okolí, zejména u rodičů. Proto Prospe o.s. připravila pro rodiče besedu na téma „Co dělat, aby mé dítě nebralo drogy?“. Beseda se uskuteční 13.1. 2009 od 16.45h ve školní jídelně. Pro bližší představu uvádíme tématickou osnovu besedy. „Co dělat, aby mé dítě nebralo drogy?“ Děti, obvykle v období dospívání, mají velkou tendenci experimentovat s návykovými látkami. Experimentům se nevyhne drtivá většina dospívajících lidí a výchova v rodině samotnému faktu experimentu málokdy zabrání. I tam, kde je dobré rodinné klima a všechny podmínky pro plnohodnotné dětství, patří pokusy s drogami k častým způsobům objevování možností fyzické a psychické stránky člověka. Rodiče zpravidla těmto pokusům nedokáží zabránit, ale včasným racionálním a informovaným zásahem mohou zamezit rozvinutí experimentu v problematické užívání a snížit nebo úplně vyloučit negativní psychické, fyzické i sociální následky. Beseda „Co dělat, aby mé dítě nebralo drogy?“ proto nabízí jak praktické informace o drogách včetně možností včasného rozpoznání experimentu, tak i základní pravidla pro smysluplnou komunikaci s experimentujícím dítětem. Osnova: 1. legendy a fámy o drogách 2. nutnost dělení drog podle různých kritérií: podle rizikovosti (s přijatelným rizikem, s nepřijatelným rizikem, různé mezistupně /dříve měkké a tvrdé/; úvaha o zařazení alkoholu), podle přístupu zákona (legální, nelegální – úvaha o společenské intuici, která vnímá nelegální jako smrtelné a legální jako bezpečné, což není vždy pravda – diskuse o rozdílu mezi marihuanou a alkoholem), podle aktuálních účinků (tlumivé, stimulační, halucinogenní – různé typy závislostí) 3. rozdíl mezi závislostí a návykem, některé společensky přijatelné a některé společensky nepřijatelné návyky (gambling, mobilní telefony, počítačové hry, pornografie, televize, sport, společenské postavení,…) 4. méně známá fakta o alkoholu a nikotinu, srovnání jejich rizikovosti s nelegálními drogami (srovnání závislosti na nikotinu a závislosti na heroinu, alkoholismus a jeho destruktivní následky,…) 5. zdravotní, sociální a právní následky užívání nelegálních drog podle jednotlivých typů 6. pozorovatelné známky zneužívání nelegálních drog; varování před přeceňováním fyzických známek a úvaha o podobnosti některých sociálních známek zneužívání nelegálních drog a těžším průběhem puberty a postpubertálního období 7. technická stránka testů na přítomnost drog v organismu - výhody a nevýhody; varování před představou, že test něco opravdu dokáže či dokonce vyřeší 8. různé možnosti smysluplných reakcí na zneužívání ilegálních, ale i 8. některých legálních drog potomkem či studentem; neexistuje žádný vždy funkční vzor 9. právní informace: co je trestné v oblasti drog, jak se právně bránit uživateli v rodině či ve škole 10. kontakty a možnosti odborné pomoci

Učitel činnostního učení v Praze

Projekt „Učitel činnostního učení v Praze“ navazuje na projekt Tvořivá škola - vzdělávací střediska činnostního učení v Praze, který byl realizován v rámci 1. výzvy programu JPD 3. Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu.„Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“ Hlavními cíli projektu - navázat na výše uvedený projekt realizovaný v rámci JPD3 - posílit síť spolupracujících tvořivých škol - zvýšit kvalitu vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze - prohloubit odbornou kvalifikaci učitelů podpořených projektem realizovaným v programu JPD3. Východiska projektu Program Tvořivá škola staví na odkazu J. A. Komenského a české prvorepublikové reformní pedagogiky, potvrzené nejnovějšími výzkumy z oblasti dětské psychologie. Nejedná se o nový experiment, ale o předávání mnohaletou učitelskou praxí ověřených metod a postupů, které vedou k rozvoji komunikace, myšlení a pozitivního vztahu žáků k druhým lidem, ke společnosti a kultuře. Projekt tak řeší hlavní nedostatky zjištěné v oblasti základního školství, kterými jsou nízká aktivita žáků ve vyučování, nedostatečné osvojování si životních kompetencí žáky a jednostranně paměťové pojetí vzdělávání. Předmět projektu Tvořivá škola - „Učitel činnostního učení v Praze“ je projektem, jehož cílem je zkvalitňování vzdělávání na pražských základních a středních školách. Pedagogickým pracovníkům projekt pomůže s tvorbou a zejména s praktickou náplní nových školních programů. Bude je motivovat k modernímu a efektivnímu způsobu výuky. Projekt je zaměřen na učitele 2. stupně a vedoucí pracovníky základních a středních škol. Kurzy pořádané v rámci projektu povedou výhradně učitelé z praxe, kteří mají s činnostním učením dlouhodobé pozitivní zkušenosti. Sdružení Tvořivá škola, které projekt realizuje, vybralo ke spolupráci na projektu 5 základních škol z Prahy. Obsah projektu Základním principem šířené metodiky je nabývání nových poznatků žáky názorně, vlastní činností a prožíváním a souběžný rozvoj myšlení, komunikace a sociálních vazeb žáků. Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích, které přináší každodenní život, a tak má pro žáky osobní smysl. Zvlášť důležitou úlohu plní činnostní učení v oblasti rozvoje tzv. operačního myšlení. Je tomu tak proto, že základem myšlenkových operací je abstrakce vycházející s materiální činnosti s předměty (nikoli abstrakce vycházející ze samotných vjemů nebo názorných představ). Velkou výhodou činnostního učení také je, že není určeno pouze úzkému okruhu žáků. Díky aktivnímu zapojení všech žáků do výuky vede k přirozené integraci jak žáků nadaných, tak žáků se speciálními potřebami učení. Tvořivá škola klade důraz hlavně na činnostní výuku technických předmětů a anglického jazyka. V rámci mezipředmětových vztahů však program zasahuje i do všech dalších oblastí základního vzdělávání.

Kurzy českého jazyka pro cizince (školní rok 2010/2011)

Kurzy českého jazyka pro žáky – cizince a jejich rodiče budou probíhat v rámci Emergentního projektu Ministerstva vnitra, kterého se naše škola zúčastnila a tím zajistila bezplatné kurzy ( u žáků - cizinců doučování) z českého jazyka. logo Doučování žáků – cizinců: 1. stupeň ZŠ - bude probíhat ve čtvrtek 13:15 – 14:00 hod. a v pátek 12:30 – 13:15 hod. v učebně III.A……………pí. uč. Dana Červená Doučování žáků – cizinců: 2. stupeň ZŠ - bude probíhat v úterý a ve čtvrtek 7:00 – 7:45 hod. v učebně č. 222…………pí.uč. Radka Krejzová Kurzy českého jazyky pro rodiče žáků – cizinců - bude probíhat v pondělí 17:00 – 18:30 hod. v učebně č. 223…………pí.uč. Marcela Kosteasová