bt_l
 bg_r
 

Školní poradenské pracoviště

nabízí komplexní výchovnou a vzdělávací pomoc

 • žákům – Máš problémy ve vyučování, s domácí přípravou do školy nebo tě něčím štvou spolužáci?

 • jejich rodičům - Má vaše dítě potíže s výukou, chováním nebo spolužáky? Je ve škole nespokojené?

►►► Obraťte se na nás.

 

Kontakty

Školní  psycholožka

Mgr. Markéta Hrkalová

telefon : 281 000 032
mail:
marketa.hrkalova@zsvencliku.cz

konzultace pro rodiče : pondělí - pátek 13:00 - 16:00 hod.  (nutno se předem objednat)

konzultace pro žáky : pondělí- pátek 8:00 - 13:00 hod.

 

 

Základními principy spolupráce je dobrovolnost a zajištění podmínek bezpečí a důvěry ! Například bez souhlasu rodiče nebo žáka nelze konkrétně informovat o průběhu setkání třídního učitele, jiného učitele nebo vedení školy.

Školní psycholožka pracuje ve škole s žáky, rodiči a učiteli s oblastmi života, o která obvykle projevují zájem:

Žáci:

 • práce s třídním kolektivem v případě neshod nebo nepohody v kolektivu
 • obtíže v učení a chování, vztahy s rodičem, spolužákem, učitelem
 • okamžitá pomoc v případě náhlých návalů starostí nebo smutku, stresu, při fyzickém ohrožení

 Rodiče:

 • obtíže s problematickým chováním ve škole nebo doma, neuspokojivé rodinné vztahy
 • problémy s učením, motivací se vzdělávat, neprospěch či naopak velké nadání
 • jakékoliv další potíže spojené s docházkou do školy

Učitelé:

 • metodická podpora a poradenství ve vztahu žák a učitel, mezi učiteli navzájem
 • možnosti práce se vztahy žáků ve třídě prostřednictvím komunitního kruhu

 

Jak se setkat  psycholožkou:

 • Žáci, kteří se chtějí domluvit na setkání, mohou tak učinit osobně o přestávkách ve dnech, které jsou vyvěšeny na dveřích školního poradenského pracoviště. Mohou také využít e-mailu nebo telefonního čísla či požádat o zprostředkování setkání jakéhokoliv učitele či jinou dospělou osobu.
 • Konzultace pro rodiče - na setkání je potřebné se předem domluvit e-mailem nebo telefonicky
 • Plánování konzultací s učiteli probíhá také dle dohody a jejich potřeby prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

 

Náplň činnosti školní psycholožky

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními s organizacemi péče o děti a mládež apod.

1.     Diagnostika, depistáž

 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 • Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.
 • Diagnostika při výukových a v ýchovných problémech žáků.
 • Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole.

2.     Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

 • Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení).
 • Individuální přípradová práce se žáky v osobních problémech (konzultace,vedení).
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.).
 • Kariérové poradenství u žáků.
 • Techniky a hygiena učení (pro žáky).
 • Skupinová a komunitní práce s žáky.
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se  zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

3.      Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Participace na přípravě programu zápisu do 1.ročníku základního vzdělávání.
 • Metodická pomoc třídním učitelům.
 • Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení).
 • Účast na pracovních poradách školy.
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 • Metodická itervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 • Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).
 • Prezentační a informační činnost.
 • Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.  (MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: Vyhláška č. 72/2005 Sb.)

 

 

Výchovná a kariérní poradkyně

Mgr. Klára Machová

telefon : 281 000 033
mail:
reditelna@zsvencliku.cz

konzultace pro rodiče : pondělí až čtvrtek po předchozí telefonické domluvě
konzultace pro žáky : úterý až pátek 09:40 - 10:00

Náplň práce:

 • pečuje o žáky s výchovnými problémy ve spolupráci s dalšími institucemi

 • pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s PPP (pedagogicko-psychologická poradna), SPC (speciálně pedagogické centrum)

 • zajišťuje informační činnost

 • poskytuje informace o studiu na středních školách

 • pomáhá rodičům a žákům při vhodném výběru povolání a k němu vhodné střední školy

 • poskytuje informace a prognózy na trhu práce

 • zapůjčuje publikace vhodné k výběru střední školy

 • zajišťuje testy umožňující zjistit povolání, ke kterému má žák předpoklady

 • radí, jak postupovat při návštěvě střední školy v den otevřených dveří

 • poskytuje poradenské služby pro žáky, rodiče a učitele

 • vede příslušnou dokumentaci

 

Metodička prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Jitka Carevová

telefon : 281 000 030
mobil : +420 728 925 339
mail :
jitka.carevova@zsvencliku.cz

konzultace pro rodiče : úterý až pátek po předchozí telefonické domluvě
konzultace pro žáky : středa 09:40 - 10:00

Náplň práce:

 • zajišťuje přednášky a besedy týkající se oblasti prevence patologických jevů (záškoláctví, šikana, drogy, alkohol,..)

 • vyhledává problémové projevy chování žáků

 • preventivně spolupracuje s jednotlivci i třídními kolektivy

 • poskytuje poradenské služby pro žáky, rodiče a učitele

 • vede příslušnou dokumentaci