Přípravný ročník


Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

V pondělí 4. 4. 2022 od 14 do 18 hodin  a v pondělí 11. 4. 2022 od 14 do 16 hodin proběhne  prezenční zápis za účasti zapisovaného dítěte. Na tuto formu zápisu je nutné se předem objednat prostřednictvím rezervačního systému RESERVANDO, který bude spuštěn 14. 3. 2022.

STÁLE JE MOŽNÝ I BEZKONTAKTNÍ ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI (datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem, e-mail s dodatečným vlastnoručním podpisem, schránka na budově školy). K distančnímu zápisu je nutné přiložit kopii občanského průkazu zákonného zástupce a rodného listu dítěte (v případě cizích státních příslušníků odpovídajících dokumentů). Bez těchto dokumentů nesmí být zápis proveden. Vzhledem k nejistému termínu doručení nedoporučujeme podávat přihlášky běžnou poštou. Využití běžného e-mailu je přípustné, zákonný zástupce  se však  musí  dostavit do školy k dodatečnému vlastnoručnímu podpisu žádosti.

Všechny žádosti podané  od 1. 4. 2022 do 30. 4. 2022  se považují za žádosti podané v řádném termínu. NA POŘADÍ DORUČENÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ, VŠECHNY ŽÁDOSTI PODANÉ V TERMÍNU JSOU ROVNOCENNÉ.

Náležitosti k žádosti o přijetí do přípravné třídy:

 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, v případě cizích státních příslušníků odpovídající dokumenty. K elektronickému podání postačí běžná neověřená kopie.
 • vyplněná Žádost o přijetí do přípravné třídy
 • vyplněná Žádost o odklad povinné školní docházky
 • doporučující vyjádření školského poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum)
 • doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud žádáte o odklad, žádost je nutné podat podle § 36 odst. 1 písm. 4 školského zákona podat současně s  oběma doporučujícími posudky.

Do přípravné třídy základní školy lze v souladu se školským zákonem zařadit děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) s doporučením na umístění do přípravné třídy.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ZŠ Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Klárou Machovou, stanovila v souladu s § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující kritéria pro přijetí do přípravné třídy 2022/2023):

 1. děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a trvalým pobytem, v případě cizince s místem pobytu, na území městské části Praha 14. Kapacita přípravné třídy pro školní rok 2022/2023 je 15 žáků. V případě většího počtu zájemců splňujících kritérium 1, než je kapacita budoucí přípravné třídy, proběhne veřejné losování.
 2. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tj. děti pětileté) s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a trvalým pobytem, v případě cizince s místem pobytu, na území městské části Praha 14. Kapacita přípravné třídy pro školní rok 2022/2023 je 15 žáků. V případě, že kapacitu budoucí přípravné třídy nenaplní děti splňující kritérium 1, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 2 na základě odvolacího řízení. V případě většího počtu odvolání, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity prvního ročníku,  proběhne veřejné losování
 3. děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a trvalým pobytem, v případě cizince s místem pobytu, v jiné městské části hlavního města Prahy. Kapacita přípravné třídy pro školní rok 2022/2023 je 15 žáků. V případě, že kapacitu budoucí přípravné třídy nenaplní děti splňující kritérium 1 a 2, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 3 na základě odvolacího řízení. V případě většího počtu odvolání, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity prvního ročníku,  proběhne veřejné losování
 4. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tj. děti pětileté) s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a trvalým pobytem, v případě cizince s místem pobytu, v jiné městské části hlavního města Prahy. Kapacita přípravné třídy pro školní rok 2022/2023 je 15 žáků. V případě, že kapacitu budoucí přípravné třídy nenaplní děti splňující kritérium 1- 3, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 4 na základě odvolacího řízení. V případě většího počtu odvolání, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity přípravné třídy,  proběhne veřejné losování. 
 5. děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a trvalým pobytem, v případě cizince s místem pobytu, mimo hlavní město Praha. Kapacita přípravné třídy pro školní rok 2022/2023 je 15 žáků. V případě, že kapacitu budoucí přípravné třídy nenaplní děti splňující kritérium 1- 4, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 5 na základě odvolacího řízení. V případě většího počtu odvolání, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity přípravné třídy,  proběhne veřejné losování. 
 6. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tj. děti pětileté) s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a trvalým pobytem, v případě cizince s místem pobytu, mimo hlavní město Praha. Kapacita přípravné třídy pro školní rok 2022/2023 je 15 žáků. V případě, že kapacitu budoucí přípravné třídy nenaplní děti splňující kritérium 1- 5, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 6 na základě odvolacího řízení. V případě většího počtu odvolání, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity přípravné třídy,  proběhne veřejné losování. 

Pokud bude zájemců méně než 10, nemůže být přípravná třída otevřena.

Co je přípravná třída?

 • nepovinná součást základního školství
 • cílem přípravné třídy je připravit děti k úspěšnému startu do první třídy
 • malý kolektiv dětí
 • individuální přístup k dítěti zaručí zkušený speciální pedagog přípravné třídy
 • zohlednění věkových, fyzických i psychických potřeb dítěte
 • základem je organizovaná činnost dětí - různé druhy her (didaktické, konstruktivní, soutěživé), rozhovor, učení, vycházky, pracovní,
 • pohybové, hudební a výtvarné činnosti
 • nezapočítává se do povinné školní docházky, děti se neklasifikují
 • na konci přípravného ročníku děti získávají „Pochvalný list“ nebo jiné osvědčení o návštěvě této třídy
 • děti v přípravném ročníku pracují podle školního vzdělávacího programu pro přípravnou třídu " Venclíkův tvořivý rok“
 • pro práci ve třídě jsou rozhodující individuální možnosti a schopnosti dětí, jejich tempo zvládání požadavků
 • odpoledne děti mohou navštěvovat školní družinu

Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy

 Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy je rozpracován do následujících okruhů učiva:

 • vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků
 • rozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání)
 • hudební výchova
 • výtvarná výchova
 • pracovní výchova
 • tělesná výchova.

Dopolední výuka končí v 11:40h a v případě zájmu rodičů následuje družina.

Přehled témat vzdělávacího plánu přípravné třídy

Období - Venclíkovy podzimní hry a činnosti  - Venclíkův podzim
Témata:  Vítejte; S kamarády;  Dobré ráno, dobrý den; Moje škola, můj dům, moje rodina; Barvy podzimu; Podzim v lese a na zahradě; Barevné malování; Drakiáda; Moje tělo; Listopadání; Pomoc, stůňu; Venclíkovy strasti

Období - Venclíkovy zimní hry a činnosti – Venclíkova zima
Témata: Mikuláš ztratil plášť; Vánoce jsou tu; Půjčíš mi...? Půjčím ti...;
Koleda pro Venclíka a jeho zvířecí kamarády; Neuklouznu na ledu
Zvířátka v zimě; Venclíkovy  pohádky; Muzicírování; Masopustní veselí; Stůj! Pozor! Jdi!

Období  - Venclíkovy jarní hry a činnosti – Venclíkovo jaro
Témata: Sluníčko vstávej, holala; Ráno, raníčko; Venclíkovy vystřihovánky; Zajíček březňaček; Na dvoře, kuře krákoře; Hody, hody doprovody; Vynášení zimy – pálení čarodějnic; Cvičíme s Venclíkem; Rostu jako z vody; Dárek pro maminku; Venclíkova abeceda; Rozkvetlá příroda

Období - Venclíkovy letní hry a činnosti – Venclíkovo léto
Témata: Co už umím a dovedu; Zpíváme a tančíme s Venclíkem; Život u rybníka; Lesní studánka

Pomůcky

Na vyučování budou děti nosit batůžek, žákovskou knížku, úkolníček, penál s pastelkami (sada alespoň 12 barev - doporučené Maped Color´Peps), tužkami, gumou a ořezávátkem + šroubovací lepidlo, svačinu + pití. Bačkory na přezutí (ne pantofle ani kroksy!!!) si budou nechávat ve skříňce v šatně. Cvičební úbor - sportovní obuv, triko, kraťasy, tepláky – vše podepsané v látkovém pytli.

 

Sledujte prosím pravidelně žákovskou knížku a úkolníček – pravidelně podepisujte.