Zájmové kroužky


Zájmové kroužky školní družiny 2020/2021

V novém školním roce jsme pro Vás připravili pestrou nabídku kroužků, které zahajují svou činnost v říjnu. Všechny probíhají ve vnitřních a venkovních prostorách naší školy. Tak tedy hurá za zábavou i poučením...

Pondělí

  • 15.30-17.00   Klub Aj                  R. Mrvová
  • 15.30-17.00   Klub badatelů      M. Slavatová

Úterý

  • 13.30-15.00   Výtvarka 1           Z. Meyerová
  • 15.30-17.00   Deskové hry       M. Šnaibergová

Středa

  • 15.30-17.00   Čtenářský klub   R. Mrvová

Čtvrtek

  • 13.30-15.00   Výtvarka 2           Z. Meyerová

Pátek

  • 13.30-15.00   Atletika                M. Němcová, J. Havelková

 

Prosíme rodiče, aby nepřítomnost dětí omlouvali do Zápisníku ŠD. Předem děkujeme.

 

Informace o kroužcích

1. Čtenářský klub

Děti si přímo čtou knihy dle svého výběru (tzv. dílna čtení, 10-20 min dle úrovně čtenářů). Děti si doporučují knihy navzájem (rozhovor o domácí četbě, četbě v rámci klubu, ukázky, návštěva a beseda v Městské knihovně, soutěže…). Děti odcházejí s knihou domů (tj. půjčí si ji z klubové knihovničky, příp. pokračují v rozečtené četbě).  Smyslem klubové práce není zlepšení dovednosti čtení (jako dekódování textu), ani prohloubení znalostí o současné literatuře, nýbrž „pouze“ příjemný zážitek s knihou. Protože za předpokladu, že mě knížky „baví“, budu po nich s chutí sahat a získané dovednosti uplatním ve svém vlastním vzdělávání.

 

2. Klub deskových her a zábavné logiky

Činnost klubu vede k rozvoji logického myšlení, prostorového vnímání, týmové spolupráce, strategického myšlení, paměti a pozornosti dětí. Děti se naučí nové stolní hry, procvičí již známé, řeší úlohy (rébusy, hlavolam, logické úlohy).  Velkým přínosem tradičních her, které dítě hraje s vrstevníky, je, že vedle samotného požitku ze hry dochází k rozvoji sociálních vztahů a posilování soudržnosti dětského kolektivu.

 

3. Klub komunikace v cizím jazyce – Aj

Činnost klubu bude zaměřená zejména na rozvoj komunikačních schopností v Aj. Patří sem práce s audiovizuální technikou, dramatická výchova, skupinové páce, zábavné práce s textem a obrázky, komunikace se žáky z jiných zemí. Děti si prostřednictvím činností v klubu uvědomí důležitost znalosti cizího jazyka a utváří si vztah k němu.

 

4. Badatelský klub

Činnost klubu je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenských oborech s možností využití polytechnických pomůcek. U dětí se rozvíjí schopnost práce s informacemi (sběr informací, třídění, vyhodnocování), práce s argumenty, kladení otázek, praktické ověřování a bádání/výzkum) a samostatné objevování vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.

 

5. Atletika

Se základy jednotlivých atletických disciplín se malí atleti seznamují způsobem, který byl speciálně upraven jejich potřebám a věku, používáme pomůcky, hry a metodiku doporučovanou projektem Atletika pro děti. Ve srovnání s jinými sporty atletika v začátcích nenutí děti ke specializaci, a proto těží ze své nesporné výhody – všestrannosti. Běh, skok, hod, to jsou pohybové aktivity, které jsou základem nejen pro jednotlivé disciplíny v atletice, ale i mnoho jiných sportů.

Pomůcky: sportovní úbor a obuv do tělocvičny i na ven, láhev s pitím

 

6. Výtvarný kroužek

Výtvarné vyjadřování umožňuje dětem v nejútlejším věku projevit svoji individualitu. Činnosti v kroužku rozvíjí nejen umělecké dovednosti dětí, ale jsou zaměřené i na prožitek. Děti si vyzkouší spoustu zajímavých a netradičních výtvarných a pracovních technik. Budeme se inspirovat okolním světem, novými trendy, ale i tradičním výtvarným uměním.

Pomůcky: starší pracovní triko

 

Těšíme se na vás!