Školská rada


Školská rada je ustanovena dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zřizovateli školy, pedagogickým pracovníkům a rovněž rodičům žáků aktivně se podílet na správě školy.

Školská rada plní především tyto úkoly:

 1. vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Členové školské rady při ZŠ Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140

členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků:

 • Lucie Kleprlíková (od 12. 9. 2022)
 • Jan Mach (od 25. 4. 2022)

členové jmenovaní zřizovatelem:

 • Mgr. Petr Vršecký
 • Ing. Monika Žubretovská

členové volení pedagogickým sborem školy:

 • Mgr. Kateřina Dufková
 • Mgr. Irena Bátrlová

 

Dokumenty školské rady