Školní poradenské pracoviště


Nabízí komplexní výchovnou a vzdělávací pomoc. ŠPP spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními s organizacemi péče o děti a mládež apod.

KOMU POMÁHÁME:

Žáci:

 • v případě obtíží s učením, s chováním, vztahových problémů (mezi spolužáky, s rodiči, s učiteli apod.), pomoc při řešení neočekávaných a obtížných situací.

Rodiče:

 • obtíže s problematickým chováním ve škole nebo doma, neuspokojivé rodinné vztahy, problémy s učením, motivací se vzdělávat, neprospěch či naopak velké nadání, jakékoliv další potíže spojené s docházkou do školy, kariérové poradenství.

Učitelé:

 • metodická podpora a poradenství ve vztahu žák a učitel, mezi učiteli navzájem.

Zaměstnanci

školní psycholožka

PhDr. Barbora Vonolfen

kontakt

konzultační hodiny pro žáky

PO 08:00-16:00

ÚT 11:00-15:00 (lichý)

ÚT 08:00-12:00 (sudý)

08:00-16:00

konzultační hodiny pro rodiče po objednání

PO 15:00-16:00

08:00-08:45

konzultační hodiny pro zaměstnance po objednání

PO, ÚT,

 Náplň práce

 • konzultační, poradenská, diagnostická, metodická a informační činnost s žáky, rodiči a učiteli
 • řeší výchovné (případně i výukové) obtíže, sociální klima ve třídách.
 • pomáhá při problémových (krizových) situacích žáků
 • konzultuje otázky rodičů a pedagogů z oblasti výchovy a vzdělávání
 • vede příslušnou dokumentaci

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň

Mgr. Zita Vodičková

telefon: 281 000 027
mail: zita.vodickova@zsvencliku.cz

konzultace pro rodiče: po domluvě

konzultace pro žáky: po domluvě

 

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň

Mgr. Jana Malá

telefon: 281 000 036
mail: jana.mala@zsvencliku.cz

konzultace pro rodiče: po domluvě

konzultace pro žáky: po domluvě

Náplň práce

 • pečuje o žáky s výchovnými problémy ve spolupráci s dalšími institucemi
 • pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s PPP (pedagogicko-psychologická poradna), SPC (speciálně pedagogické centrum)
 • zajišťuje informační činnost
 • poskytuje informace o studiu na středních školách
 • pomáhá rodičům a žákům při vhodném výběru povolání a k němu vhodné střední školy
 • poskytuje informace a prognózy na trhu práce
 • zapůjčuje publikace vhodné k výběru střední školy
 • zajišťuje testy umožňující zjistit povolání, ke kterému má žák předpoklady
 • radí, jak postupovat při návštěvě střední školy v den otevřených dveří
 • poskytuje poradenské služby pro žáky, rodiče a učitele
 • vede příslušnou dokumentaci

Metodička prevence sociálně patologických jevů

 

Mgr. Jitka Carevová

telefon: 281 000 030
mobil: +420 728 925 339
mail: jitka.carevova@zsvencliku.cz

konzultace pro rodiče: po telefonické domluvě


konzultace pro žáky: středa 09:40 - 9:55

Náplň práce

 • zajišťuje přednášky a besedy týkající se oblasti prevence patologických jevů (záškoláctví, šikana, drogy, alkohol,..)
 • vyhledává problémové projevy chování žáků
 • preventivně spolupracuje s jednotlivci i třídními kolektivy
 • poskytuje poradenské služby pro žáky, rodiče a učitele
 • vede příslušnou dokumentaci

Školní speciální pedagog

 

Mgr. Simona Rounová

telefon: 281 000 066

mail: simona.rounova@zsvencliku.cz

konzultace pro rodiče: bude upřesněno začátkem září


konzultace pro žáky: bude upřesněno začátkem září

Náplň práce

 • konzultační, poradenská, diagnostická, metodická a informační činnost s žáky, rodiči a učiteli
 • pečuje o žáky s obtížemi ve výuce (poruchy učení nebo další znevýhodnění, poruchy chování), o nadané a mimořádně nadané
 • zajišťuje podporu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a poskytování podpůrných opatření ve výuce
 • metodická pomoc učitelům
 • prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)
 • depistážní činnost, screening žáků se SVP
 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště

Přijímací řízení na SŠ

Pomáhající organizace