Profil školy


Základní škola Bratří Venclíků je škola úplná a poskytuje základní vzdělání od 0. (přípravná třída) do 9. ročníku. Klademe velký důraz na kvalitní základní vzdělání s větším důrazem na jazyky a sportovní zaměření. ZŠ  Bří Venclíků navštěvují především žáci ze spádové oblasti. Škola leží v okrajové části Prahy a její dostupnost je velmi dobrá.

 • vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníku
 • od 7. ročníku si žáci vybírají povinný druhý cizí jazyk (německý či ruský)
 • pro obohacení výuky jazyků zveme do školy rodilé mluvčí, převážně z USA
 • nabízíme kurzy českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem
 • informatiku vyučujeme od 5. ročníku ve 2 učebnách PC
 • učebny 1. stupně postupně vybavujeme interaktivními tabulemi, na 2. stupni je ve většině učeben dataprojektor nebo interaktivní tabule
 • řada učeben 2. stupně je znovu modernizována, a to především učebny jazyků a přírodovědných předmětů, praktických činností
 • pro sportovní účely škola disponuje dvěma tělocvičnami a několika sportovišti na zahradě školy
 • výuka je doplňována výlety, exkurzemi a praktickými ukázkami
 • organizujeme školy v přírodě, kurzy různého zaměření a jazykové pobyty pro žáky
 • čerpáme prostředky z ESF na řadu aktivit pro žáky včetně doučování a školních výjezdů
 • Na škole působí školní pedagogické pracoviště – školní psycholog, speciální pedagog, metodik prevence a výchovný poradce