Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023-2024

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 (dále jen „usnesení ZHMP“) umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/67 ze dne 22. 6. 2023 bylo umožněno školám a školským zařízením pokračovat v realizaci tzv. Balíčku okamžité pomoci Pražanům – školství i ve školním roce 2023/2024 – tj. do 31. 8. 2024.

Vážení rodiče, zákonní zástupci, zastupitelstvo MHMP prodloužilo projekt Balíček pomoci Pražanům pro školní rok 2023/2024. V přílohách naleznete informace o podmínkách podpory, metodiku pro uplatňování pomoci a dále formuláře pro čerpání podpory

  • stravné, školné (Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadu inflace),
  • kroužkovné, výlety, ŠvP (Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY)

Pokud se rozhodnete tento Balíček pomoci Pražanům využít, odevzdávejte prosím vyplněné formuláře osobně do kanceláře hospodářky školy, poštou, případně datovou schránkou nejpozději do 30. 9. 2023.

Ing. Pavla Boturová, ekonomka školy


 

Balíček pomoci Pražanům - metodika

Balíček pomoci Pražanům - podmínky

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadu inflace

Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY