Základní hygienická a provozní pravidla školy platná od 1. 9. 2020

Ochranné roušky

 • Řídíme se podle doporučení ( Manuál MŠMT a KHS) – nošení roušek je  pouze doporučeno, proto je zatím nevyžadujeme.

Příchod do školy

 • Po příchodu do budovy každý žák i zaměstnanec školy provede dezinfekci rukou - dezinfekční stojany jsou umístěny u vchodových dveří.
 • V každé třídě je umístěno antibakteriální mýdlo a dezinfekce.
 • Žák s patrnými příznaky infekčního onemocnění
  • Přichází se zákonným zástupcem – nebude vpuštěn do školy a odchází zpět domů
  • Přichází bez zákonného zástupce – nasadí si  roušku a bude poslán do izolační místnosti. Zákonní zástupci budou informováni a požádáni o kontaktování ošetřujícího lékaře. Následuje rozhodnutí KHS o dalším postupu.

Vyučování

 • Během výuky i o přestávkách bude škola dbát na důsledné větrání a využívání rekuperačních jednotek. Při pohybu ve třídách, na chodbách a WC se budeme snažit minimalizovat kontakty mezi žáky 1. a 2. stupně.
 • Na každém WC je k dispozici dezinfekce a antibakteriální mýdlo v dávkovačích. Během dne budou prostředky pravidelně doplňovány a prostory budou průběžně dezinfikovány.

Odborné učebny

 • Žáci opět provádějí dezinfekci rukou a celého svého pracovního místa při odchodu.

Školní družina

 • Není reálné, aby ve školní družině byly v rámci oddělení děti jedné třídy (např. ranní družina).
 • Nastavená hygienická pravidla platí beze zbytku i v rámci pobytu dítěte v ŠD.

Jídelna

 • Před vstupem do jídelny každý strávník provede dezinfekci rukou.
 • Žák dostane tác s jídlem a příborem od pověřeného pracovníka školy.
 • Všechny stoly a židle a stoly budou pravidelně dezinfikovány.

 

Výskyt onemocnění COVID – 19

 • KHS rozhodne o dalším postupu školy

 

Jsme si vědomi, že nastavená pravidla se mohou časem ukázat jako nevyhovující. Důležité však pro nás je zajistit bezpečný chod školy, abychom předešli nepříjemným následkům onemocnění dětí nebo zaměstnanců školy.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.