Projekty 2021/2022


Projekty 2020/2021

54. výzva OP PPR

Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001627

Projekt je zaměřen na podporu žáků  s OMJ  prostřednicvím  poskytování intenzivních kurzů českého jazyka, hodin doučování, třídního projektu a setkávání zákonných zástupců s odborníky.

USKUTEČNĚNÉ AKTIVITY

Intenzivní kurzy českého jazyka

Do kurzů se zapsalo 39 žáku s OMJ. Jednalo se o nově příchozí žáky, bez žádné nebo jen s minimální znalostí českého jazyka či žáky s přetrvávajícími obtížemi při komunikaci a používání českého jazyka.  Výuka probíhala 3x týdně po jedné vyučovací hodině. V době mimořádného opatření výuka byla výuka přerušena, případně proběhla online. Celkem proběhlo 8 kurzů výuky českého jazyka.

Cílem těchto intenzivních kurzů bylo brzké zapojení žáků s OMJ  do výuky, pomoc žákům s nesnadným procesem socializace v jazyce, který se teprve učí, zvládání učiva prostřednictvím nového jazyka, získání odpovídající sociální dovednosti, osvojení si kulturně podmíněné společenské normy, které určují podobu školní každodennosti, vyrovnání „mezery“ ve vzdělání způsobené změnou vzdělávacího systému. S žáky byla prohlubována slovní zásoba, trénink výslovnosti, porozumění čtenému, slyšenému textu. Postupně byli seznamování s gramatickými strukturami jazyka.

V průběhu intenzivního kurzu došlo k výraznému posunu ve vyrovnání jazykových a sociálních kompetencí žáků účastnících těchto kurzů.

Doučování dětí s OMJ

Do kurzů se zapsalo celkem 16 žáků s OMJ s různou znalostí českého jazyka i dobou nástupu k plnění školní docházky v ČR. Celkem proběhlo pět kurzů.

Kurzy probíhaly pravidelně v rozsahu 1 hodiny týdně. V době mimořádného opatření výuka proběhla online. Cílem těchto kurzů bylo vyrovnání aktuálních vzdělávacích potřeb žáků. Skupina dětí byla tvořena dle ročníků tak, aby se bylo možno efektivně zaměřit na učivo, které mají společné. Náplně doučovacích hodin byly tvořeny po vzájemné dohodě mezi žáky skupiny a vyučujícím.

Možnost poskytnutí doučovacích kurzů vidíme jako velmi přínosné pro žáky i pedagogy. Žákům se v průběhu kurzu podařilo díky individuálnímu přístupu vyrovnat rozdíly způsobené neznalostí nového jazyka a odlišnostmi vzdělávacího systému.

Projektový den

Tento třídní projekt proběhl jednorázově v rozsahu 4 hodiny ve třídě 8.B.  Celkem bylo podpořeno 16 žáků, z toho 2 figurují v jiných aktivitách. Tedy nově podpořeno 14 žáků, jeden pedagog.

Cílem projektové výuky bylo uvědomit si a zkoumat vlastní předsudky spojené s pohlavím a etnikem, na konkrétních příkladech z vlastních zkušeností zjišťovali, jak funguje nenávist a proč je nebezpečná. Závěrem si   své představy o svém jednání v konkrétní situaci zkusí přehrát v hrané scénce a připravit se tak na svou reakci v mezní situaci v reálném životě.

V rámci tohoto projektu byl kladen důraz na interaktivní charakter výukových hodin. Předání praktických informací formou výkladu, bylo proloženo aktivizačními otázkami a interaktivními cvičením samostatně nebo ve skupinkách. Žáci měli možnost kdykoliv položit dotaz, doptat se, ověřit si porozumění.

Pedagog  získal zkušenost při plánování a realizaci vícehodinového projektového vyučování. Od lektora obdržel tipy a doporučení týkající se různých metod vhodných pro podobné typy aktivit. Získal odkazy na internetové zdroje ( Jeden svět na školách, Respekt nebolí) a knihy věnující se daným tématům.

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči 2x

Obě setkání proběhla za stížených podmínek covidových opatření  a byla organizována dle našich možností tak, aby nebylo ohroženo zdraví účastníků.

1. setkání - Pacifik ve škole

Informovat rodičů o působení NZDM Pacifik na naší škole, seznámit je s možnostmi pomoci pro jejich děti, oslovit potencionální zájemce o spolupráci. Celkem se zapsalo 10 účastníků, někteří byli ale ve dvojici s partnerem/partnerkou.

Setkání nebylo zvoleno jako klasická přednáška (z důvodu Covid opatření), ale jako neformální setkání, nemohla tedy proběhnout klasická prezentace, nicméně i tak považujeme setkání za úspěšné.

Rodiče vyslechli základní informace. Poté byli zapojeni do diskuse o možných dalších projektech, možnostech spolupráce. Také byli zapojeni do individuálních konzultací, kde řešili s odborníky konkrétní situace.

 

2. setkání – Integrační centrum Praha

Cílem setkání bylo předání informací nově příchozím zákonným zástupcům o možnostech úspěšného začlenění jejich dětí do školního prostředí. Vzhledem ke covidovým opatřením jsme přistoupili k pozvání jen nově příchozích. Celkem se zapsalo 8 zákonných zástupců.

Rodiče vyslechli základní informace. Poté byli zapojeni do diskuse o možných dalších projektech, možnostech spolupráce. Také byli zapojeni do individuálních konzultací, kde řešili s odborníky konkrétní situace.

 

Komunitně osvětové setkání 2 hodinové

Cílem aktivity bylo seznámení žáků a zákonných zástupců s kulturním prostředím dětí-cizinců na naší škole. Společnou účastí našich dětí i aktivní účastí zákonných zástupců se cíl podařilo naplnit, i přes nižší účast návštěvníků. Vzhledem k přetrvávajícím covidovým opatřením byla zvolena forma venkovní hry, tak aby se účastníci nekumulovali na jednom místě. I přesto považujeme tento způsob za vhodný. Žáci naší školy připravily pro účastníky materiály pro hru – panely s informacemi o zemích původu našich spolužáků. Na základě těchto panelů účastníci aktivně plnili úkoly a zároveň se během hry seznamovali s kulturním prostředím žáků cizinců. Odborník kompletně připravil celý program. Hru, diskusi a zhodnocení celé akce. Připravil podklady pro děti, které předem připravily materiál ke hře.

 

 

 

 

Ovoce a mléko do škol

V rámci tohoto projektu dostávali všichni žáci školy pravidelné bezplatné dodávky ovoce, zeleniny a mléka. V červnu jsme se rovněž zapojili do doprovodného programu Ochutnávkový koš, kde žáci mohli ochutnat i méně obvyklé druhy mléčných výrobků a získali o nich zajímavé informace.

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Škola je zapojena do projektu Personální podpora ZŠ, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004490, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské skoly do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt Školního plánu mobility aneb Bezpečné cesty do školy

I v letošním školním roce naše škola pokračuje  ve školním plánu mobility (ŠPM), jehož cílem je dosažení bezpečného, zdravého a šetrného dopravování dětí do školy i ze školy tzn. pěšky, na kole, koloběžce, in – line bruslích nebo i MHD.