Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Vzdělávací aktivity budou realizovány pro skupiny 15 žáků.  

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 do 8:00 hod. Po tomto datu již nebude možné žáka dodatečně přihlašovat.

Před nástupem do školy je potřeba vyplnit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - v papírové podobě k dispozici v kanceláři školy, k tisku zde: www.msmt.cz/file/52769 .  Bez tohoto prohlášení žák nebude vpuštěn do budovy školy.

 

Provozní doba školy 

7:45- 16:00

Čas příchodu do školy bude každé skupině určen tak, aby byly zachovány hygienické předpisy v rozmezí 7:45 – 8:45. Ranní družina nebude v provozu.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

Před školou platí povinnost dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Žáky před školou vyzvedává pedagogický pracovník pověřený vedením skupiny. Pozdní příchody nejsou přípustné.

  

Hygienická opatření ve škole

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky (na každé započaté 3 hodiny 1 kus) a sáček na uložení použitých roušek.

Každý žák si po vstupu do budovy uloží obuv do vlastní igelitové tašky, kterou si vezme s sebou do třídy (šatna nebude v provozu).

Žák je povinen dodržovat stanovená pravidla; jejich opakované nedodržování je (po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka) důvodem k vyřazení žáka z docházky. Ve stanovený čas žák opustí budovu a bez zbytečného zdržování odejde.

 

Docházka do školy

Děti budou ve výukových skupinách plnit pod dohledem asistentky nebo vychovatelky práci zadanou třídními učiteli pro distanční výuku. Ve stejné skupině budou absolvovat i odpolední program. Učitelé i nadále zajišťují výuku na dálku. Do skupin budou děti zařazovány podle času odchodu domů, tedy tak, aby celá skupina odešla najednou. Čas odchodu bude každý den stejný a bude možné jej měnit pouze výjimečně (návštěva lékaře apod.). Sourozenci budou zařazeni do stejné skupiny.

 

Školní jídelna

Školní jídelna bude v provozu, v nabídce bude pouze jedno menu. Čas oběda bude každé skupině určen tak, aby byly zachovány veškeré hygienické předpisy.

 

Mgr. Klára Machová

ředitelka školy

 

 

PŘIHLÁŠKA (VYPLŇTE A POŠLETE DO 18. 5. ZPĚT VAŠEMU TŘÍDNÍMU UČITELI)

 

  1. Nemám zájem o docházku mého dítěte do školy

 

  1. Mám zájem o docházku mého dítěte/mých dětí do školy

 

Jméno žáka_______________________________           třída:_________________________


Jméno žáka_______________________________               třída:_________________________

 

Jméno žáka_______________________________             třída:_________________________

 

 

odchod ze školy preferuji (zakroužkujte):

 

 

1. ihned po dopoledním bloku (bez oběda)                      ihned po obědě

        

2. během odpoledního bloku

14:00         14:30           15:00       15:30       16:00