Zápis do 1. ročníku


Zápis do prvních tříd a přípravného ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci JE UPŘEDNOSTNĚN BEZKONTAKTNÍ ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI (datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem, e-mail s dodatečným vlastnoručním podpisem, schránka na budově školy). K distančnímu zápisu je nutné přiložit kopii občanského průkazu zákonného zástupce a rodného listu dítěte (v případě cizích státních příslušníků odpovídajících dokumentů). Bez těchto dokumentů nesmí být zápis proveden. Všechny žádosti podané těmito způsoby od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021  se považují za žádosti podané v řádném termínu. NA POŘADÍ DORUČENÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ, VŠECHNY ŽÁDOSTI PODANÉ V TERMÍNU JSOU ROVNOCENNÉ. Vzhledem k nejistému termínu doručení nedoporučujeme podávat přihlášky běžnou poštou. Využití běžného e-mailu je přípustné, zákonný zástupce  se však  musí  dostavit do školy k dodatečnému vlastnoručnímu podpisu žádosti.

V pondělí 12. 4. 2021 od 12 do 18 hodin  a v pondělí 19. 4. 2021 od 12 do 16 hodin bude umožněn prezenční zápis zákonným zástupcům, kteří nemají možnost využít elektronickou formu zápisu. Prezenční zápis proběhne pouze úředně, bez přítomnosti dítěte. Na tuto formu zápisu je nutné se předem objednat prostřednictvím rezervačního systému RESERVANDO, který bude spuštěn 1. 4. 2021.

Z  důvodu protiepidemiologických opatření není možné uskutečnit Den otevřených dveří, červnová Škola na zkoušku v případě uvolnění těchto opatření proběhne . 

 

Náležitosti k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v prvním ročníku:

 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, v případě cizích státních příslušníků odpovídající dokumenty. K elektronickému podání postačí běžná neověřená kopie.
 • vyplněná Žádost o přijetí do prvního ročníku

 

Náležitosti k žádosti o odklad povinné školní docházky:

 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, v případě cizích státních příslušníků odpovídající dokumenty. K elektronickému podání postačí běžná neověřená kopie.
 • vyplněná Žádost o přijetí do prvního ročníku (v případě, že dítě zůstává v mateřské škole) nebo Žádost o přijetí do přípravné třídy
 • vyplněná Žádost o odklad povinné školní docházky
 • doporučující vyjádření školského poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení(pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum)
 • doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Náležitosti k předčasnému zahájení školní docházky (v období od září do konce června příslušného školního roku):

 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, v případě cizích státních příslušníků odpovídající dokumenty. K elektronickému podání postačí běžná neověřená kopie.
 • vyplněná Žádost o přijetí do prvního ročníku
 • dítě narozené od září do konce prosince - doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
 • dítě narozené od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

Pokud žádáte o odklad, nebo naopak o předčasné zahájení školní docházky, žádost je nutné podat podle § 36 odst. 1 písm. 4 školského zákona podat současně s  oběma doporučujícími posudky.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZŠ Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Klárou Machovou, stanovila v souladu s § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující kritéria pro přijetí k povinné školní docházce (zápis  do prvního ročníku 2021/2022):

1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu, ve spádové oblasti školy dle Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol. Kapacita prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 je 60 žáků. V případě většího počtu zájemců (spádových dětí), než je kapacita budoucího prvního ročníku, proběhne veřejné losování.

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu, mimo spádovou oblast školy dle Obecně závazné  vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol. Kapacita prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 je 60 žáků. V případě, že kapacitu budoucího prvního ročníku spádové děti nenaplní, bude kapacita doplněna nespádovými dětmi na základě odvolacího řízení. V případě většího počtu odvolání, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity prvního ročníku,  proběhne veřejné losování.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Do přípravné třídy základní školy lze v souladu se školským zákonem zařadit děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) s doporučením na umístění do přípravné třídy.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ZŠ Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Klárou Machovou, stanovila v souladu s § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující kritéria pro přijetí do přípravné třídy 2021/2022):

 1. děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a trvalým pobytem na území městské části Praha 14. Kapacita přípravné třídy pro školní rok 2021/2022 je 15 žáků. V případě většího počtu zájemců  splňujících kritérium 1 proběhne veřejné losování. 
 2. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tj. děti pětileté) s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a trvalým pobytem na území městské části Praha 14. Kapacita přípravné třídy pro školní rok 2021/2022 je 15 žáků. V případě, že kapacitu budoucí přípravné třídy nenaplní děti splňující kritérium 1, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 2. V případě většího počtu dětí splňujících kritérium 2, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity přípravné třídy,  proběhne veřejné losování.
 3. děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a trvalým pobytem mimo území městské části Praha 14. Kapacita přípravné třídy pro školní rok 2021/2022 je 15 žáků. V případě, že kapacitu budoucí přípravné třídy nenaplní děti splňující kritérium 1 a 2, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 3. V případě většího počtu dětí splňujících kritérium 3, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity přípravné třídy,  proběhne veřejné losování. 
 4. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tj. děti pětileté) s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a trvalým pobytem mimo území městské části Praha 14. Kapacita přípravné třídy pro školní rok 2021/2022 je 15 žáků. V případě, že kapacitu budoucí přípravné třídy nenaplní děti splňující kritérium 1, 2 a 3, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 4. V případě většího počtu dětí splňujících kritérium 4, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity přípravné třídy,  proběhne veřejné losování. 

Pokud bude počet zájemců méně než 10, nebude přípravná třída otevřena.