Školní připravenost


Je vaše dítě připraveno na školu?

Společenské předpoklady

 • má kamarádský postoj k ostatním a je přijímáno ostatními  dětmi,  nezaujímá  agresivní nebo  mučednický  postoj, když musí čelit  problémům,
 • umí se rozdělit s ostatními, není sobecké
 • je ochotno pomáhat doma i ve škole a je schopné plnit jednoduché úkoly
 • je spokojené, když si hraje se skupinou přátel
 • umí  si  zajistit  své  osobní  potřeby,  jako  například umytí a osušení rukou, použití  WC   se  všemi hygienickými  požadavky, používá příbor
 • když se nabízí nějaká nová činnost, je připraveno se zapojit
 • pokud jsou dány  pokyny, je srozuměno se jimi  řídit, je pozorné, poslouchá
 • umí   se  přiměřeně  rychle  obléknout a obout (včetně vázání tkaniček),   svoje místo a věci udržuje v pořádku

Fyzické předpoklady

 • umí si poradit s knoflíky, zipy a tkaničkami
 • má šikovné prsty, umí stříhat nůžkami, zvládne velkou tupou jehlu a nit,  umí  navlékat  korálky, umí i jiné  věci,  které patří k manuální zručnosti
 • umí chytit a hodit velký míč
 • umí udržet rovnováhu, když jde po zídce nebo kladině
 • umí poskočit
 • umí chvilku poskakovat na jedné nebo na druhé noze
 • není přehnaně nesoustředěné nebo apatické
 • je schopno dosáhnout levou rukou na své pravé ucho a obráceně

Psychické předpoklady

 • umí hovořit o nějaké nedávné  události či zážitku rozumně, s určitým stupněm plynulosti
 • má rádo příběhy a je schopné je poslouchat bez přílišných projevů neklidu
 • rozezná barvy a zná jejich názvy
 • zná své jméno a příjmení, orientuje se ve své rodině, popř. zná adresu bydliště
 • pamatuje si, o čem asi jsou jeho oblíbené pohádky
 • správně vyslovuje, artikuluje a vytváří věty docela plynule
 • umí nazpaměť některé dětské písničky a říkanky
 • projevuje touhu číst a zajímá se o knihy a o vše, co se dá číst, kreslené příběhy mu také docela vyhovují
 • zapojí se do her, které doma  hraje s ostatními dětmi, když začne hrát novou hru, jedná podle instrukcí 

Spolupráce rodiny a školy

 • jednotná výchova rodiny a školy
 • každodenní rozhovor o školní práci
 • důsledná kontrola pomůcek
 • dohled při psaní domácích úkolů
 • pravidelné návštěvy třídních schůzek
 • při obtížích žáka spolupracovat s třídním učitelem a  školním psychologem.

Odklad školní docházky - informace pro rodiče

Pokud žádáte o odklad školní docházky, podejte v den zápisu Žádost o odklad povinné školní docházky. S tou je třeba zároveň předložit:

1. doporučení příslušného školského poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologické poradny) .

2. doporučení  dětského lékaře nebo klinického psychologa 

O odkladu školní docházky Vám vydáme rozhodnutí.

V případě, že dítě pokračuje v docházce do MŠ, podejte Žádost o přijetí dítěte do první třídy a Žádost  o odklad povinné  školní docházky. Rozhodnutí Vám předáme co nejdříve - po jeho vyhotovení Vás budeme kontaktovat, že je připravené k vyzvednutí. Příští rok se dostavíte k zápisu znovu.

V případě, že máte zájem o docházku Vašeho dítěte do nultého ročníku, podejte Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy a Žádost  o odklad povinné školní docházky.  

Přednostně budou do přípravné třídy přijímáni spádoví žáci s odkladem školní docházky nebo jazykovou bariérou. Doporučení k zařazení do přípravné třídy musí být výslovně uvedeno v doporučení z poradny.

Dodatečný odklad školní docházky - informace pro rodiče

Pokud žádáte o dodatečný odklad školní docházky, podejte žádost do 31. 12. příslušného školního roku, ve výjimečných případech do konce prvního pololetí (formulář Vám předá třídní učitel).

Pro vydání rozhodnutí o dodatečném odkladu povinné školní docházky je nezbytná žádost zákonných zástupců dítěte.

Zákon v tomto případě neuvádí povinnost odborného posouzení (zpráva pedagogicko-psychologické poradny nebo posouzení odborného lékaře). Jedná se však o výrazný zásah do práv dítěte (zákonných zástupců dítěte) navíc spojený s finanční náročností (odkladem se prodražuje školní docházka). Ředitel školy by proto měl zvážit, zda vydá rozhodnutí pouze na základě žádosti zákonných zástupců dítěte nebo své rozhodnutí podloží i odborným doporučením.

O dodatečném odkladu školní docházky Vám vydáme rozhodnutí.


 

Aktuální formuláře