Zápis do 1. ročníku


Zápis do prvního ročníku ZŠ a do přípravné třídy  pro školní rok 2022/2023

V pondělí 4. 4. 2022 od 14 do 18 hodin  a v pondělí 11. 4. 2022 od 14 do 16 hodin proběhne  prezenční zápis za účasti zapisovaného dítěte. Na tuto formu zápisu je nutné se předem objednat prostřednictvím rezervačního systému RESERVANDO, který bude spuštěn 14. 3. 2022.

STÁLE JE MOŽNÝ I BEZKONTAKTNÍ ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI (datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem, e-mail s dodatečným vlastnoručním podpisem, schránka na budově školy). K distančnímu zápisu je nutné přiložit kopii občanského průkazu zákonného zástupce a rodného listu dítěte (v případě cizích státních příslušníků odpovídajících dokumentů). Bez těchto dokumentů nesmí být zápis proveden. Vzhledem k nejistému termínu doručení nedoporučujeme podávat přihlášky běžnou poštou. Využití běžného e-mailu je přípustné, zákonný zástupce  se však  musí  dostavit do školy k dodatečnému vlastnoručnímu podpisu žádosti.

Všechny žádosti podané  od 1. 4. 2022 do 30. 4. 2022  se považují za žádosti podané v řádném termínu. NA POŘADÍ DORUČENÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ, VŠECHNY ŽÁDOSTI PODANÉ V TERMÍNU JSOU ROVNOCENNÉ.

Náležitosti k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v prvním ročníku:

 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, v případě cizích státních příslušníků odpovídající dokumenty. K elektronickému podání postačí běžná neověřená kopie.
 • vyplněná Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Náležitosti k žádosti o odklad povinné školní docházky:

 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, v případě cizích státních příslušníků odpovídající dokumenty. K elektronickému podání postačí běžná neověřená kopie.
 • vyplněná Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (v případě, že dítě zůstává v mateřské škole) nebo Žádost o přijetí do přípravné třídy
 • vyplněná Žádost o odklad povinné školní docházky
 • doporučující vyjádření školského poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum)
 • doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Náležitosti k předčasnému zahájení školní docházky (v období od září do konce června příslušného školního roku):

 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, v případě cizích státních příslušníků odpovídající dokumenty. K elektronickému podání postačí běžná neověřená kopie.
 • vyplněná Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • dítě narozené od září do konce prosince - doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
 • dítě narozené od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Pokud žádáte o odklad, nebo naopak o předčasné zahájení školní docházky, žádost je nutné podat podle § 36 odst. 1 písm. 4 školského zákona podat současně s  oběma doporučujícími posudky.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

ZŠ Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Klárou Machovou, stanovila v souladu s § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující kritéria pro přijetí k povinné školní docházce (zápis  do prvního ročníku 2022/2023):

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu, ve školském obvodu školy  dle Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol. Kapacita prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 je 72 žáků. V případě většího počtu zájemců splňujících kritérium 1, než je kapacita budoucího prvního ročníku, proběhne veřejné losování.

V souvislosti se současnou situací jsou všechna kritéria, kromě trvalého pobytu nebo dlouhodobého pobytu ve školském obvodu školy  dle Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol, zakázána. Všechny děti se zapisují pouze na svoji spádovou školu. Pokud tedy nebydlíte v našem spádovém obvodu, nesmíme Vaše dítě zapsat. O doplnění volných míst nespádovými dětmi můžeme rozhodnout až bezprostředně před zahájením školního roku, tedy na konci srpna.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Do přípravné třídy základní školy lze v souladu se školským zákonem zařadit děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) s doporučením na umístění do přípravné třídy.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ZŠ Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Klárou Machovou, stanovila v souladu s § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující kritéria pro přijetí do přípravné třídy 2022/2023):

 1. děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a trvalým pobytem, v případě cizince s místem pobytu, na území městské části Praha 14. Kapacita přípravné třídy pro školní rok 2022/2023 je 15 žáků. V případě většího počtu zájemců splňujících kritérium 1, než je kapacita budoucí přípravné třídy, proběhne veřejné losování.
 2. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tj. děti pětileté) s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a trvalým pobytem, v případě cizince s místem pobytu, na území městské části Praha 14. Kapacita přípravné třídy pro školní rok 2022/2023 je 15 žáků. V případě, že kapacitu budoucí přípravné třídy nenaplní děti splňující kritérium 1, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 2 na základě odvolacího řízení. V případě většího počtu odvolání, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity prvního ročníku,  proběhne veřejné losování
 3. děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a trvalým pobytem, v případě cizince s místem pobytu, v jiné městské části hlavního města Prahy. Kapacita přípravné třídy pro školní rok 2022/2023 je 15 žáků. V případě, že kapacitu budoucí přípravné třídy nenaplní děti splňující kritérium 1 a 2, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 3 na základě odvolacího řízení. V případě většího počtu odvolání, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity prvního ročníku,  proběhne veřejné losování
 4. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tj. děti pětileté) s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a trvalým pobytem, v případě cizince s místem pobytu, v jiné městské části hlavního města Prahy. Kapacita přípravné třídy pro školní rok 2022/2023 je 15 žáků. V případě, že kapacitu budoucí přípravné třídy nenaplní děti splňující kritérium 1- 3, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 4 na základě odvolacího řízení. V případě většího počtu odvolání, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity přípravné třídy,  proběhne veřejné losování. 
 5. děti, kterým byl povolen odklad školní docházky (tj. děti šestileté a starší) s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a trvalým pobytem, v případě cizince s místem pobytu, mimo hlavní město Praha. Kapacita přípravné třídy pro školní rok 2022/2023 je 15 žáků. V případě, že kapacitu budoucí přípravné třídy nenaplní děti splňující kritérium 1- 4, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 5 na základě odvolacího řízení. V případě většího počtu odvolání, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity přípravné třídy,  proběhne veřejné losování. 
 6. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tj. děti pětileté) s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy a trvalým pobytem, v případě cizince s místem pobytu, mimo hlavní město Praha. Kapacita přípravné třídy pro školní rok 2022/2023 je 15 žáků. V případě, že kapacitu budoucí přípravné třídy nenaplní děti splňující kritérium 1- 5, bude kapacita doplněna dětmi splňujícími kritérium 6 na základě odvolacího řízení. V případě většího počtu odvolání, než je počet zbývajících volných míst do naplnění  kapacity přípravné třídy,  proběhne veřejné losování. 

Pokud bude zájemců méně než 10, nemůže být přípravná třída otevřena.